De geheime agenda's achter de auteursrechtenzaak

Nederland, 1995. Het internet is hier pas enkele jaren in beperkt gebruik, Microsoft Windows '95 is net uitgebracht en het internet komt nu ook in ons land beschikbaar voor de gewone burger via het per telefoon en een modem inbellen bij een provider. Het begin van de hype, die de ICT-bedrijven tot aantrekkelijke beleggingsobjecten maakt en hun koersen opdrijft. Maar ook de tijd waarin KPN nog de monopolist is op telefoongebied en geplaagd wordt door "hackers", die het nog niet gedigitaliseerde telefoonnet al jaren misbruiken en via het nabootsen van de fluittoontjes wereldwijd gratis en anoniem bellen. Ze verschaffen  zich ook toegang tot op het internet aangesloten computers van grote bedrijven en zelfs die van het Amerikaanse leger, dat met het Irak van Saddam Hoessein in de clinche ligt. Zo deze "wizzkids" de kennis daartoe zich niet eigen maken door onderlinge contacten en tips via 'bulletinboards', zijn er hoogleraren aan de universiteiten  die hun studenten het "kraken" leren, onder de rechtvaardiging dat de bedrijven en instanties hun computers dan maar beter moeten beveiligen. Alles kan, er is geen wetgeving of jurisprudentie, en het recht van de sterkste (= de technisch meest bekwame) regeert. "Hacktic" is de naam van de bekendste krakersclub dat haar activiteiten rechtvaardigt vanuit de ideologie dat alle informatie van iedereen is en dat iedereen recht heeft op toegang tot welke informatie, waar dan ook. De Gemeente Amsterdam stimuleert de ontwikkeling van kennis van de burger over de nieuwe digitale communicatiemogelijkheden via subsidie voor het project De Digitale Stad (DDS), een virtuele stad Amsterdam, waarin burgers elkaar in virtuele cafe's ontmoeten en met elkaar chatten. De Stichting XS4ALL is daarbij betrokken, mede vanwege de buitengewone technische expertise van haar medewerkers.

De onderstaande tekst werd door mij in 1996 geschreven en heb ik  tot  2002 meerdere malen in de nieuwsgroep nl.scientology geplaatst met subject-titel "Voor de nieuwkomers";  later heb ik ze op mijn homepage geplaatst.

 

FactNet en de Bende van K.

Mogelijk bent u op mijn homepage terechtgekomen naar aanleiding van de rechtszaak van Scientology tegen een aantal Nederlandse Internet providers en gebruikster Karin Spaink en heeft u zich afgevraagd waar dit allemaal om gaat. Onderstaand leest u in vogelvlucht wie de voornaamste hoofdrolspelers zijn, wat er eerder is gebeurd en wat in mijn visie de veel minder bekende, 'andere kant' van het verhaal is.

( was: VOOR DE NIEUWKOMERS )

De Scientology Geschriften.

Scientology is een in 1954 uit de wetenschap Dianetics ontstane, moderne religie die vele overeenkomsten heeft met oosterse religies. Haar grondlegger is Amerikaanse filosoof en schrijver L. Ron Hubbard (1918-1986).
Het bestaan van de mens als onsterfelijk spiritueel wezen, 'thetan' genaamd, staat centraal in de leer. In Scientology kan men door middel van praktische oefeningen en communicatie zich bewust worden van het eigen spirituele ZIJN en zich ontdoen van beperkingen die in de loop van de vele levens zijn opgebouwd.
Allereerst wordt door praktische kennis en toepassing van Scientology gegevens over het leven de aandacht welke door de dagelijkse beslommeringen in beslag wordt genomen vrijgemaakt o.a. door problemen middels verbeterde communicatie op te lossen. De aldus versterkte aandacht kan daarna gebruikt worden om de eigen spirituele aard beter te leren kennen en de in dit leven en in vorige levens ontstane blokkades teniet te doen. Daarbij komt men stapsgewijs tot hoger bewustzijn en een beter begrip van onderlinge relaties, het ons omringende stoffelijke heelal en de wetten van het leven. Zie de uitgebreidere omschrijving van Scientology.

Net als prins Gautama Siddharta, de Boeddha, heeft Hubbard de voor het bereiken van de totale spirituele vrijheid te volgen procedures exact beschreven. Afwijken van deze voorschriften leidt tot een minder gunstig of geen resultaat. De geschiedenis als voorbeeld nemend voorzag Hubbard dat de grootste bedreiging voor Scientology lag in het verdraaien en daardoor onwerkbaar worden van de procedures. Er zijn nu eenmaal altijd mensen die denken het beter te weten en 'een eigen weg' in slaan of die een andere, eigen interpretatie aan de leer gaan geven.
Hubbard heeft getracht splitsingen van de kerkgemeenschap en wijzigingen in en varianten van de Scientology leer te voorkomen door haar vast te leggen op schrift, band of film. Gezamenlijk vormen deze werken de Geschriften van de Scientology religie. In onze huidige wereld zijn deze via de internationale afspraken over auteursrechten wettelijk beschermd.
De inkomsten uit de verkoop van boeken, cassettes en video's en de donaties voor de te volgen procedures komen ten goede aan de kerkgemeenschap en de verdere verspreiding van de leer. Het vertalen en heruitgeven van de Geschriften is voorbehouden aan erkende Scientology instellingen zodat ook de vertaalde leer 'zuiver' blijft en tevens voorkomen wordt dat privÚ-personen de Geschriften kunnen misbruiken t.b.v. eigen financieel gewin. Wanneer u beseft dat sinds Hubbards boek Dianetics in 1950 wekenlang bovenaan de bestsellerslijst stond er meer dan 58 miljoen non-fiction boeken van Hubbard zijn verkocht en Scientology een zeer snel groeiende religie is, begrijpt u dat er kapers op de loer liggen.

De 'OT-levels'.

Het merendeel van de Geschriften (ruim 95%) is openbaar en voor iedereen verkrijgbaar bij boekwinkels of bij de 1039 kerken, missies en groepen verspreid over 74 landen en in 31 talen.
Een zeer klein gedeelte is niet openbaar maar vertrouwelijk en voorbehouden aan hen die de voor een goed begrip en gebruik ervan benodigde eerdere staten van bewustzijn en spirituele bekwaamheid eerlijk volledig hebben bereikt. Deze Geschriften worden de OT-levels genoemd.
Dat een deel van een religieuze leer niet openbaar is, ofwel esoterisch is, is niets bijzonders en komt ook voor in andere religies. Onbegrip van religieuze teksten kan immers leiden tot ridiculisatie en intolerantie. Ook Jezus was voorzichtig in zijn uitingen blijkt uit diens uitspraak : 'Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen' (Joh. 16-12)

Auteursrecht-registratie van vertrouwelijke (ongepubliceerde) werken geschiedt middels het gebruik van een masker dat over het origineel wordt gelegd waarna een kopie wordt gemaakt. Het masker is zodanig dat de tekst op de kopie niet meer begrijpelijk leesbaar is doch de kopie wel bruikbaar is in vergelijkingen met inbreuk- makende teksten. De OT-levels zijn geregistreerd bij het U.S. Copyright Office. Het recht om een werk al dan niet openbaar te maken is voorbehouden aan de auteur.

CST, RTC en NEPI.

Church of Spiritual Technology (CST) bezit de auteursrechten op de door Hubbard gecreŰerde werken. Het Religious Technology Center (RTC) is licentienemer en gevolmachtigd tot handhaving van deze rechten; New Era Publications International ApS. is een erkende Scientology uitgeefster.
In ons land worden de belangen van de Scientology gemeenschap in het auteursrechtengeding behartigd door advocatenkantoor Nauta Dutilh in Amsterdam.

De andere hoofdrolspelers.

Analoog aan de afsplitsingen die de gevestigde religies in de loop der tijden ondervonden, ontstonden ook splintergroepen die zich van de gevestigde Scientology kerk afscheiden. De grondlegger van de Scientology religie, L. Ron Hubbard, was hiervan geen voorstander daar deze groepen meestal andere ideeen in de leer inbrengen waardoor de zuiverheid van de leer aangetast wordt en het einddoel, totale spirituele vrijheid, in gevaar gebracht wordt.

Het begin van de Internet-affaire start eigenlijk met de diefstal in het voorjaar van 1983 door Nancy Carter, daartoe aangezet door Steven Bisbey en Ron Lawley, twee leden van zo'n splintergroep, van de OT I, II en III geschriften uit de Advanced Scientology Church in East Grinstead in Engeland. Tot voor die tijd bestonden er geen OT materialen buiten de kerk anders dan enige notities van herinneringen van enkele mensen aan de curssusen die ze gevolgd hadden.
Na deze geslaagde aktie planden leden van diezelfde groep in juni 1983 om ook andere delen van de OT-levels, zoals de New Era Dianetics voor OT's (NOT's), te bemachtigen. Op 9 december 1983 meldden zich bij de Scientology Advanced Church in Kopenhagen Ron Lawley en Moraq Bellmaine waar zij zich uitgaven als zijnde afgezanten van het Religious Technology Center (RTC), de exclusief gemachtigde over de verspreiding en het gebruik van de OT-levels. Zij stonden erop een kopie van de OT materialen te bekijken in een afgesloten ruimte en wisten met 3 kopieen van de Advanced Materialen, waaronder de NOT's, het gebouw te verlaten. Van deze diefstal werd aangifte gedaan en vervolging werd ingesteld; een handlanger van hen, Robin Scott werd later opgepakt en in Denemarken veroordeeld. Ook in Engeland, waarheen Lawley en Bellmaine terugkeerden, werd aangifte gedaan en een verbod op verspreiding verkregen, maar kopieen van de materialen bereikten de V.S. De Church of Scientology International (CSI) heeft sindsdien steeds juridische stappen ondernomen zodra kopieen van deze materialen opdoken om de verspreiding ervan tegen te gaan.

Kopieen van de gestolen materialen kwamen zomer 1984 terecht bij de advocaten van Larry Wollersheim, een ex-lid. Wollersheim en zijn advocaten werden toen gedaagd wegens het bezit van deze materialen en daarboven moesten zij een verklaring tekenen dat zij de materialen geheim zouden houden. Ook toen hij nog in de kerk was tekende Wollersheim zo'n verklaring.

CSI vs Fishman

Fishman was een oplichter die via fraude in beleggingszaken z'n geld verdiende. In 1983 was ITEL het slachtoffer, in 1984 the First Chicago, Techamerica, Wickes Co en Texas Instruments. In 1985 diende hij 9 valse claims in. Na enkele ontmoetingen met een vriendin die negatief t.o.v. Scientology stond, kwam hij in februari 1986 in kontakt met de Scientology religie, kocht boeken, volgde enige introductiediensten en bezocht een paar feestbijeenkomsten.
Volgens Steven Goldberg, een handlanger van Fishman, hield Fishman het kontakt met Scientology om een zondebok te hebben als en wanneer hij zou worden gepakt voor z'n fraudes. 'Scientology was something for Fishman to blame down the road by saying that Scientology put him up to it if and when he got caught on his stocks scam.' (StevenGoldberg verklaring d.d. 10-7-1994). Fishmans oppervlakkige kontakten met de Ford Lauderdale Missie eindigden in 1987; in 1987 en 1988 kocht hij ook Scientology boeken en lezingen van de Miami CofS. Hij volgde geen cursussen en nam geen deel aan auditing, de pastorale begeleiding in Scientology. Fishman is nooit een staflid geweest en had evenmin kontakten met het management van de Fort Lauderdale Mission, de Miami CofS of welke andere Scientology kerk of missie of verwante instelling dan ook. (Kenneth D Long verklaring 10-4-1991)

Op 31 July 1988 werd Fishman gearresteerd op het Miami International Airport waar hij zojuist terugkeerde van een verblijf in Spanje. Bijna een maand eerder was een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Geheel volgens zijn eerder gemaakte plan probeerde hij de schuld van zijn fraudes op de CofS te schuiven. Aangezien hij daartoe geen bewijzen kon overleggen, probeerde hij, nadat hij op borg was vrijgelaten, deze bewijzen alsnog te maken. Hij beweerde ook dat de CofS probeerde hem zelfmoord te laten plegen en dat de CofS hem daartoe per post gif had toegestuurd. Tenslotte ontving ook zijn strafpleiter een dreigend telefoontje dat van de CofS leek te komen. Dat laatste zorgde ervoor dat de FBI de beschuldigingen ging onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat Fishman enkele niet-scientology vrienden van hem had aangezet hem te helpen valse bewijzen tegen de CofS te maken. Het gif was door hen aan hem gestuurd op zijn eigen verzoek. Ene Shane Johnson had in opdracht van Fishman bedreigende telefoontjes tegen een betaling van $ 40,00 gedaan en daarbij een door Fishman opgesteld script gebruikt. Fishman werd wegens 'obstruction of justice' en 'making a threatening phone communication' opnieuw gearresteerd. Voor zijn fraudes werd Fishman veroordeeld tot 5 jaar gevangenis aftrek en voor het vervalsen van bewijs tot een half jaar.
(Verklaringen van Robert L Dondero, Assistent United States Attorney, 5-10-1989 en William E. Kemp, rechercheur van de FBI, 26-1-1989; Transcript of Proceedings d.d. 20-7-1990 CR 88 0616 DLJ en 90 0357 DLJ)

Fishman bleef de CofS belasteren en de kerk spande een laster-zaak aan. Graham Berry, een advocaat, kreeg een kopie van de OT materialen te pakken. Ongeveer tegelijkertijd betaalt Berry geld aan Wollersheim om FactNet op te zetten. FactNet heeft als anti-religieuze beweging (ARM-group) tot doel om negatieve en onjuiste informatie over o.a. Scientology te verzamelen en over de gehele wereld te verspreiden. In 1993 voegen Fishman en Berry kopieen van de gestolen OT materialen toe aan het rechtbank dossier als bijlage bij Fishmans verklaring. De kerk onderneemt aktie om de vertrouwelijkheid te beschermen. Nadat te zaak in februari 1994 is teruggetrokken en afgedaan verzoekt de CofS de rechter de bescherming te continueren. De rechter weigert dat op 4 April 1994 waarna deze zaak in hoger beroep gaat en op 4 augustus 1994 het dossier gesloten wordt. Voordat het echter zover was bemachtigde de Washington Post een kopie van Fishmans verklaring en de bijlagen.

RTC vs Lerma

Arnaldo Lerma, woonachtig in Virginia in de V.S., kopieeerde Fishmans verklaring met de bijlagen en zette deze op 1 en 2 augustus 1995 in digitale vorm op het Internet. Een bespreking om deze inbreuk te staken bracht geen overeenstemming. De rechter werd ingeschakeld en deze gaf toestemming tot in beslagname welke op 12 augustus werd uitgevoerd. Lerma gaf toe dat hij de Fishman verklaring van Larry Wollersheim had gekregen. Op 15 augustus werd de eerste hearing gehouden. Ook de Washington Post was toegevoegd als gedaagde omdat zij een kopie van de materialen had weten te bemachtigen en het op haar computer had gezet. De rechter verbood zowel Lerma als de Washington Post om de OT-documenten verder te vermenigvuldigen.

De Post mocht er wel nog uit citeren. Op 19 januari 1996 besliste rechter Brinkema dat RTC de auteursrechten bezat en dat het gebruik van Lerma van de OT-levels niet gerechtvaardigd kon worden als 'fair use', noch doordat de materialen verkregen waren uit rechtbank stukken. Lerma werd veroordeeld tot de kosten en een nog te bepalen schadevergoeding. Lerma is behalve een kopstuk van FactNet aktief in een 'burgerwacht' in Virginia en ook lid van de Gremiums (Board of Policy) in de 'vrijheidsclub' van Willis Carto. Carto onderhoudt ook kontakt met Robert Vaugn Young van FactNet en is door Yaron Svoray, een israelische jood die 9 maanden als undercover tussen de Duitse neo-nazi's verbleef, de beruchtste neo-nazi van de hele wereld genoemd.

Samengevat blijkt dat in alle gevallen de rechters hebben bevolen dat de gedaagden geen kopieen mochten maken en in ieder geval werden de stukken minimaal tijdelijk tegen verdere openbaarmaking beschermd.

De Nederlandse rechtszaak

Vlak na de in beslagname bij Lerma plaatste een gebruiker bij Xs4all kopieen van de OT-geschriften op het Internet via zijn homepage.
Toen CSI de homepage ontdekte werd Xs4all gevraagd de inbreuk makende teksten te doen verwijderen. Aangezien geen naam van de gebruiker bekend was, moest Xs4all zelf gevraagd worden en deze weigerde. Daarop werd van de rechter toestemming tot beslagname verkregen en volgde een beslag, dat inhield dat de serienummers van de computers bij Xs4all werden genoteerd.
Dit werd door Karin Spaink uitgelegd als een aanval op haar burgerrechten en er werd een aktie tegen Scientology op touw gezet waarbij mensen werden aangeschreven mee te doen.
Centrale figuren in deze aktie werden naast schrijfster Karin Spaink, Felipe Rodriquez van Xs4all en Peter Mante, alias Snorri Halgersson alias Newkid.

Hun samenzwering blijkt onder andere uit e-mails die een vriendin van Newkid, Jennifer Kadir, aan de CofS overdroeg nadat zij ontdekt had dat haar vriend probeerde de CofS $ 1.000.000 afhandig te maken. Hij probeerde de kerk informatie over de achtergrond van de anti-Scientology hetze op het Internet te verkopen. Newkid, die werkte op de computerafdeling van de Amerikaanse ambassade zei over vertrouwelijke documenten van de ambassade te beschikken waaruit een internationaal komplot tegen de CoS zou blijken. De CofS waarschuwde de FBI en de beveiligingsdienst van de ambassade en nadat duidelijk was dat Newkid documenten van de ambassade had vervalst werd hij op staande voet ontslagen. In een emotionele posting van 15 november 1995 had Karin toegegeven op de hoogte te zijn geweest van Newkid's snode plan en schreef ze o.a. hem nog zo vermaand te hebben toch vooral voorzichtig te zijn: " Hij was echter overtuigd dat het hem zou lukken. Bovendien kon hij op een bepaald moment natuurlijk gewoon niet meer terug", schreef ze. Kort daarop liet ze hem keihard vallen om verdenking aan medeplichtigheid in haar richting te voorkomen en ontkende ze iedere betrokkenheid. Om haar volgelingen vast te houden trachtte ze daarna bij hen de indruk te wekken dat de mislukte oplichtingsaktie een door de CoS beraamde truuk was.

Onder de druk van de tegen haar aangespannen rechtszaak voerde Spaink de anti-scientology aktie op. Zo werd als propaganda stunt Fishman overgevlogen uit de V.S. Het Max Planck Instituut in Duitsland, dat het vroegere Kaiser Wilhelm Instituut is en dat het bolwerk van de nazi-ideologie was, en een oude vijand van Scientology (Zie stuk over de hetze in Duitsland) adviseerde aan Karin voor net zoveel media-aandacht te zorgen als in de O.J. Simpson rechtszaak in Amerika. Van haar contacten Lerma, Wollersheim, Robert Vaughn Young, Fishman en andere figuren uit anti-religieuze groepen ontvangt zij negatieve informatie over Scientology uit de periode van de vroegere strijd met de I.R.S. en de moeilijkheden welke Scientology in andere landen heeft ondervonden onder invloed van de aan die landen verstrekte onjuiste informatie. Heel vaak waren die moeilijkheden juist veroorzaakt door hen die in 1983 wegens onetisch gedrag uit de kerk gezet werden en daarna de kerk bekritiseerden voor de misstanden die zij zelf veroorzaakt hadden. Karin postte deze informatie alsof deze situaties nog actueel zijn en tekende op die wijze een zeer negatief plaatje over Scientology voor de niet-ge´nformeerde lezer. Daarbij heeft ze ook steun gekregen van neo-fascisten in Duitsland.
Positieve informatie over Scientology en de oplossing van vroegere situaties worden zorgvuldig door haar verzwegen. Pure zwarte propaganda, zoals het in een geheel andere en onjuiste context gebruiken van citaten van Hubbard of het zelf toevoegen van enkele aanstootgevende zinnen in een Scientology tekst wordt door haar bende niet geschuwd.        " Daarnaast is er uit het Fishman-dossier het stuk van de stichter van de kerk, L. Ron Hubbard, dat zo uit z'n verband is gerukt, dat het wordt voorgesteld alsof hij vˇˇr bedrog zou zijn. Hubbard waarschuwde juist voor dergelijke praktijken." , schreef een journalist na diepgaand eigen onderzoek op 14 november 1995 in de Leeuwarder Courant in een artikel waarin hij ook de ontmaskering van de zwendelpoging van Newkid beschreef.

Doel van de aktie van Spaink is o.a. om voldoende maatschappelijke anti-scientology houding te veroorzaken dat de rechter haar argument als zou zij de inbreuk op de auteursrechten mogen doen in het algemeen belang, wel zal moeten accepteren. Deze tacktiek van be´nvloeding van het rechtssysteem via de publieke opinie is eenmaal in de V.S. succesvol geweest en wordt ook in Duitsland toegepast. Tevens tracht men op die manier de auteursrechtelijke bescherming van de Scientology materialen te doorbreken zodat men deze zelf op CD-Rom kan verkopen. De enorme en steeds verder stijgende vraag naar Scientology boeken en lezingen is de FactNet groep zeer goed bekend.

De CoS wilde steeds praten maar werd tot de rechtszaken gedwongen.

ER IS DESTIJDS DOELBEWUST OP EEN RECHTSZAAK AANGESTUURD DOOR DE BENDE VAN SPAINK, OP AANDRANG VAN EXTERNE INVLOEDEN EN MET ONJUISTE INFORMATIE.

De kerngroep had ook verwacht dat de CoS onder dreiging van het posten van de geheime NOT'S materialen zou instemmen de aktievoerders een 'schadevergoeding' te betalen in ruil voor de belofte dat deze verdere postings zouden voorkomen. Toen de kerk daar niet gevoelig voor bleek en de rechtszaken doorzette, werden de materialen in mei 1996 inderdaad via een re-mailer anoniem op het net gezet.

Het is niet de bedoeling van de CofS om de vrijheid van meningsuiting te beknotten; integendeel, die vrijheid staat in de Scientology leer juist hoog in het vaandel. Vrijheid brengt echter verantwoordelijkheid met zich mee en de vrijheid van meningsuiting betekent niet een vrijheid om te liegen of anderen te schaden door het verspreiden van leugens. De aktie van de CofS betreffende het Internet gaat puur om het handhaven van haar rechten op de OT-geschriften. Voor het leveren van kritiek op de CofS is het publiceren van de religieuze geschriften niet essentieel. Het openbaar maken van die volgens de religie geheim te houden geschriften is juist een aanwijzing dat er sprake is van een uiting van intolerantie en een aanval op de vrijheid van religie.

De strijd is geŰscaleerd van een strikt juridisch technische zaak van de verantwoordelijkheden van gebruikers en providers op het Internet in een strijd over het recht van scientologen te mogen geloven wat zij zelf willen en hun religie te mogen beleven op de wijze zoals zij dat zelf wensen. Op de achtergrond speelt dan nog de vraag of de zo door een deel der gebruikers aangehangen anarchie op het Internet blijft bestaan danwel of deze plaats zal moeten maken voor een meer geregelementeerde orde.

Net voor het begin van het Kort Geding in Den Haag begin dit jaar [1996], hebben Spaink en de Nederlandse 'home-page boefjes' de OT-materialen van hun homepages verwijderd of drastisch ingekrompen. Hierdoor wisten zij aan een direkte veroordeling door de rechter te ontkomen. De Bodemprocedure loopt echter nog en tegen de uitspraak in Kort Geding is door de kerk hoger beroep aangetekend, aangezien het duidelijk is dat de rechter zich in bochten heeft gewrongen om Karin de veroordeling in de kosten te besparen. De auteursrechten van de kerk bleven overeind.

Velen vonden het vreemd dat Karin, terwijl ze in het begin van de aktie juist steeds hard had lopen verkondigen dat de materialen van de kerk waren, zij dit later ging betwisten. Zij bleek niet op de hoogte te zijn van het auteursrecht dat stelt dat een gebruiker van andermans materiaal toestemming moet vragen aan de auteursrechthebbende vˇˇrdat het gekopieerd of gebruikt mag worden. Het is de verantwoordelijkheid van degene die het materiaal wil gebruiken de auteursrechthebbende op te sporen en deze toestemming te vragen.

Terwijl de beroepsprocedure werd opgestart heeft de kerk wederom aangeboden overleg te voeren. Zij is voorstander van zelfregulering en wil voorkomen dat de vrijheden van alle Internet gebruikers beperkt gaan worden door jurisprudentie die uitgelokt is door enkele a-sociale gebruikers welke zich aan geen enkele regel of wet willen houden.

Ook de providers hebben intussen ingezien dat zij een verantwoordelijkheid dragen voor het door hen beheerde net en dat de al bestaande wetten best toepasbaar zijn op het Internet. Ook zij willen nu door zelfregulering voorkomen dat hun verantwoordelijkheden door jurisprudentie en eventueel nieuwe wetgeving hen precies worden voorgeschreven.

********

http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol13/articles/my-story1.shtml

Back Home Next

Dianetics, Scientology, Hubbard, LRH zijn dienst- en handelsmerken in het bezit van het Religious Technology Center en worden met toestemming gebruikt. Scientologen is een collectief lidmaatschapskenmerk welke leden toewijst tot de aangesloten kerken en missies van Scientology.

Kopijrecht ę 1996 Karel Jeelof