BESCHRIJVING VAN
DE SCIENTOLOGY RELIGIE

Deel 1

INHOUD

  Deel 1

 1. Voorwoord

 2. Inleiding

 3. Religieuze leer

  1. Auditing

  2. Cursussen voor gevorderden

  3. Scientology training

 4. Scientology ethiek en rechtvaardigheid

 5. De hiŽrarchie van de Scientology Kerk

  1. In het veld werkende geestelijken en Dianetics Counseling groepen

  2. Scientology missies

  3. Klasse V Kerken en Organisaties

  4. Saint Hill Kerken en Advanced Organizations

  5. Church of Scientology Flag Service organization

  6. Foundation Church of Scientology Flag Ship Service Organisation

  7. Church of Scientology International

  8. Religious Technology Center

   

  Deel 2
   

 6. Overige organisaties

  1. Uitgeverijen

  2. Church of Spiritual Technology

  3. International Association of Scientologists

  4. World Institute of Scientology Enterprises and Hubbard College of Administration

  5. Association for Better Living and Education

  6. Narconon

  7. Applied Scholastics

  8. Criminon

  9. The Way To Happiness foundation

 7. Maatschappelijke vooruitgang

  1. Citizens Comision on Human Rights

  2. National Commission on Law Enforcement and Social Justice

 8. Conclusie

Voorwoord

THE INTERNAL REVENUE SERVICE (DE "IRS") heeft brieven rondgestuurd met de uitspraak (beslissing) dat de Scientology Kerk en haar verschillende onderafdelingen en verwante instellingen voor liefdadigheid en onderwijs van belasting ontheven zijn onder sectie 501(c)(3) van de Code van 1986 van de Internal Revenue van de Verenigde Staten.

Bovendien heeft de IRS toegezegd dat zij de Scientology Kerk zal behandelen in overeenstemming met de manier waarop zij andere religies en kerken behandelt en ze heeft concrete stappen ondernomen om deze gelijke behandeling zeker te stellen.

Deze uitspraak zal verscheidene belangrijke activiteiten tot gevolg hebben, uit te voeren door de regering van de Verenigde Staten, die van belang zijn voor andere regerings instellingen en -functionarissen over de hele wereld. In het bijzonder heeft de IRS bij het uitvaardigen van deze regels besloten dat:

 1. De religie van Scientology een 'bona fide' religie is:

 2. Deze Scientology Kerken en haar aanverwante liefdadigye en onderwijs- instellingen uitsluitend werkzaam zijn voor erkende religieuze doelen;

 3. Deze Scientology kerken en haar aanverwante instellingen voor liefdadigheid en onderwijs eerder werken ten bate van publieke belangen dan ten voordele van particuliere personen; en 

 4. Geen enkel deel van de netto verdiensten van deze Scientology Kerken en hun aanverwante instellingen voor liefdadigheid en onderwijs ten goede komt aan enig persoon of niet liefdadige entiteit.

De uitspraken van de IRS weerspiegelen de positie van de regering van de Verenigde Staten ten aanzien van de belasting status van de Scientology Kerk.

Het hierna volgende is een samenvatting van de fundamentele religieuze aktiviteiten van de Scientology Kerk, haar kerkelijke structuur en rechtspersoonlijkheid en financiŽle aktiviteiten Dit uittreksel is door de kerk opgesteld om juiste, complete en actuele informatie te geven over de Scientology religie en haar voornaamste organisaties.

Inleiding

Hoewel de grondbeginselen van haar geloofsovertuiging en praktijk niet veranderd zijn sinds haar begin in 1950 en hoewel de financiŽle verrichtingen al gedurende vele jaren onveranderd zijn gebleven, geven dossiers van sommige justitiŽle instellingen verspreid over de wereld, geen juist beeld van de religie, maar beschrijven haar in plaats daarvan in onjuiste en minachtende bewoordingen.

De daaruit voortvloeiende uitwerking op de Scientology religie en individuele Scientologen was duidelijk en aanzienlijk. Het feit dat men in verscheidene gevallen afging op onjuiste en achterhaalde informatie, heeft vijandigheid van officiŽle instanties aangewakkerd, wat resulteerde in ongegronde en zelfs illegale onderzoeken naar de kerk en haar leden; terwijl de huidige kerkleiders zich, evenals de grondlegger van de religie, altijd aan de wet gehouden hebben en nooit betrokken zijn geweest of belast met welke schending van de wet dan ook.

Dianetics en Scientology voorzien de mensheid van de middelen om een uitgebreid begrip van het menselijk verstand en de geest te verkrijgen en de traditionele religieuze doelstellingen van geestelijke verlichting en verlossing te bereiken. Verschillend van andere religies echter, is de weg naar geestelijke verlossing in de Scientology Geschriften, een doel dat bereikt kan worden gedurende dit leven. Deze geestelijke weg is het resultaat van bijna 50 jaar uitgebreid onderzoek door de grondlegger van de Scientology religie, L. Ron Hubbard.

Hubbard begon zijn studie over de mens tijdens zijn jeugd, toen hij door Azie reisde, waar hij zich verdiepte in de wijsheid van de religies van het Verre Oosten. Hij bestudeerde de gewoonten, tradities en het geloof van 21 culturen. Ook bestudeerde hij het ingenieursvak en de kernfysica, zowel via een traditionele opleiding als door eigen onderzoek. Het was deze unieke combinatie van Westerse wetenschappelijke methodiek en de toepassing ervan op de mysteries van het verstand en de geest, die zijn ontdekkingen teweegbrachten en die resulteerden in Dianetics en Scientology.

Hubbard voorzag in zijn eigen levensonderhoud en financierde zelf zijn eerste onderzoekingen als populair schrijver in verschillende genres. In 1950 schreef en publiceerde hij een vruchtbaar werk, Dianetics: De Moderne Wetenschap van Mentale Gezondheid, waarvan sindsdien meer dan 16 millioen exemplaren verkocht zijn en dat nog steeds op de internationale bestseller lijsten staat. Hubbards verdergaande onderzoek naar de natuur van de mens, leidde tot de ontwikkeling van Scientology.

De eerste kerken van Scientology werden opgericht in 1954 om te voorzien in de geestelijke behoefte van een groeiende religieuze gemeenschap, die Hubbard's geschriften over Scientology volgde. Hubbard was de hoogste bestuurder van de kerk tot hij in 1966 aftrad. Daarna wijdde hij zich aan de voltooiing van zijn onderzoek en geschriften over de Scientology religie en hogere niveaus van geestelijk bewustzijn. Hubbard overleed in 1986; hij liet zijn omvangrijke bezittingen na aan de Scientology religie.

Tegenwoordig heeft Scientology zich verbreid via een internationale kerkelijke hiŽrarchie van meer dan 1100 kerken, missies en Scientology groepen. De religie sponsort en ondersteunt ook talrijke organisaties voor sociale verbetering, die zich bezighouden met de problemen van drugsmisbruik, misdaad, onderwijs en verval van morele waarden.

De millioenen Scientologen en anderen die baat vinden bij de ontdekkingen van L. Ron Hubbard, hebben groot respect en bewondering voor hem.

Religieuze leer

Scientology is een toegepaste religieuze filosofie. Het doel is iemand te brengen tot een begrip van zichzelf en van zijn leven als een geestelijk wezen en van zijn relatie tot het universum als geheel.

De Scientology religie is uitsluitend gebaseerd op het onderzoek van L. Ron Hubbard, zijn geschreven werken en op de band opgenomen lezingen. Deze werken over het onderwerp Scientology bevatten tezamen de geschriften van de religie. Deze geschriften zijn de enige bron van alle doctrines, leerstellingen, filosofie, praktijken, rituelen en fundamentele beleidsregels van het Scientology geloof. Het bevat meer dan 500.000 pagina's tekst, bijna 3.000 opgenomen lezingen en meer dan 100 films. De leerstellingen en de praktijk van de Scientology religie noemt men de geestelijke of religieuze "technologieŽn" van Scientology.

L. Ron Hubbard is de enige bron van de Scientology geschriften. Tijdens zijn leven voltooide hij alle onderzoek en ontwikkeling van de religie. Niemand volgde Hubbard op als grondlegger en bron van Scientology en niemand zal dit ooit doen. De Scientology Kerken en de kerkelijke hiŽrarchie van Scientology passen de bestaande geschriften toe en verbreiden ze zoals ze door L. Ron Hubbard ontworpen zijn.

De doelstellingen van Scientology zijn: "Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar de bekwame mensen succes kunnen hebben en eerlijke wezens rechten kunnen hebben, en waar de mens vrij is om zich tot een hoger niveau te ontwikkelen".

De fundamentele leerstelling van Scientology is dat de mens een onsterfelijke geest is, die al vele levens geleefd heeft en die het vermogen heeft tot oneindig voortbestaan. Hoewel men een verstand en een lichaam heeft, is hij of zij een geestelijk wezen, in Scientology een "thetan" genaamd. Een thetan is in wezen goed, maar is door de eeuwen heen verstrikt geraakt in het materiele universum, totdat hij zijn ware geestelijke staat verloren had. Het zijn bij iedereen de pijnlijke en traumatische ervaringen uit het verleden en niet zijn of haar aard, die geleid hebben tot kwade daden en verminderd bewustzijn en bekwaamheden.

De grootste gemene deler van alle aktiviteiten in het leven, en de voornaamste drang van een thetan is overleven. Overleven omvat acht dynamieken, het best voorgesteld als concentrische cirkels met (1) zelf in het midden en zich uitbreidend tot (2) familie, (3) groepen, (4) de mensheid, (5) alle levensvormen, (6) het fysisch universum, (7) het geestelijk universum, en (8) oneindigheid of het Opperwezen. Als men door Scientology vooruitgaat in geestelijk bewustzijn en minder door zijn verleden beÔnvloed wordt, wordt men zich steeds meer bewust van en geÔnteresseerd in de rest van de dynamieken. Aldus geraken Scientologen meer betrokken bij het verbeteren van de levensomstandidgheden van hun familie, vrienden, medewerkers, leefgemeenschap enzovoorts, terwijl ze vorderingen maken in de religie.

Scientology is een zeer exact geloof. Een fundamentele leerstelling van de religie is dat men geestelijke vrijheid slechts bereiken kan als de weg zoals die in de geschriften is uiteengezet, gevolgd wordt zonder ervan af te wijken.
Deze weg begint met de technologie voor het bereiken van geestelijke gezondheid zoals door Hubbard beschreven in Dianetics: De Moderne Wetenschap van Geestelijke Gezondheid, van 1950, welke zich verder ontwikkelt via de hogere niveaus van geestelijke verlichting die in de verdere geschriften vervat is.

De belangrijkste toepassingen van Scientology vindt men in haar voornaamste religieuze praktijk: auditing en training. Auditing en training zijn twee met elkaar verweven zijden van de weg naar geestelijke verlichting van Scientology, die de brug naar totale vrijheid ("Bridge") wordt genoemd.

Auditing

Auditing bestaat uit opklimmende niveaus van religieuze diensten die zich tot de thetan richten. In de auditingpraktijk geleidt een getrainde, officiŽel aangestelde geestelijke of een geestelijke in training, "auditor" genaamd, een thetan naar traumatische gebieden van zijn verleden (daarbij inbegrepen vorige levens) en bevrijdt hem van de schadelijke effecten ervan.

Auditing is mogelijk gemaakt door het gebruik van een speciaal ontworpen meter, de electro-psychometer of E-meter. Dit is een religieus hulpmiddel, dat de auditor en degene die auditing ontvangt, in staat stelt gebieden uit het verleden op te sporen die tijdens de auditing benaderd kunnen worden. Het is geen leugendetector. Het doet op zichzelf niets. Hij wordt alleen gebruikt door een getrainde geestelijke en is essentieel voor auditing. Dat is de enige toepassing ervan.

Auditing wordt gegeven in confidentiŽle sessies tussen een auditor die gekwalificeerd is om het specifieke niveau van auditing te geven dat op dat moment nodig is, en de persoon die de auditing ontvangt. Auditing gebruikt geen hypnose, trans-technieken of enigerlei drugs. Het vereist de alerte en vrijwillige deelname van de persoon die de auditing ontvangt en diens nauwe samenwerking met de auditor om gebieden van geestelijke ongemakken en moeilijkheden te verlichten.

In een auditing sessie stelt de auditor specifieke vragen of modelvragen (bekend als processen) die van toepassing zijn op degene die de auditing ontvangt, precies zoals ze door Hubbard uiteengezet zijn in de geschriften van Scientology. De vragen en de reakties van de auditor op de antwoorden zijn exact omschreven, waardoor een individu gebieden uit zijn verleden onder ogen kan zien. Dit stelt degene die de auditing ontvangt in staat antwoorden te vinden die anders niet ontdekt zouden worden. De auditor houdt een verslag bij van de gebruikte processen en de antwoorden van degene die de auditing ontvangt. Deze verslagen worden dan nagegeken door een hoog getrainde geestelijke, bekend als een "case supervisor". De case supervisor vergelijkt de geestelijke vooruitgang van de persoon met de verwachte resultaten en bepaalt het volgende proces of de serie processen die gebruikt moeten worden. De geschreven verslagen van de auditing zijn essentieel en vormen de grondslag voor de standaard toepassing van Scientology. Ze worden strikt vertrouwelijk gehouden en beschermd als vertrouwelijke communicatie in de meest uitgebreide betekenis van de wet.

Opklimmende niveaus van geestelijk bewustzijn worden in Scientology auditing graden genoemd. Zo is een Graad 0 "release" iemand die geestelijk bewustzijn heeft bereikt en bekwaamheid heeft verkregen op het gebied van communicatie, een Graad III "release" is iemand die vrij is van het effect van mentale schokken uit het verleden enzovoort.
Uiteindelijk bereikt een persoon de staat van Clear.

Clear is een nieuwe staat voor de individu waarin deze niet langer nadelig door zijn verleden beÔnvloed wordt en in staat is een rationeel bestaan te leiden. Het Clear worden versterkt iemands aangeboren persoonlijkheid en creativiteit.

Cursussen voor gevorderden

Op de hogere niveaus van Scientology auditing boven Clear, verkrijgt men volledige geestelijke vrijheid van de eindeloze cyclus van geboorte en dood, een staat van volkomen bewustzijn, herinnering en vermogen als een geest, onafhankelijk van het lichaam. Deze staat wordt genoemd Operating Thetan ("OT").

De OT-niveaus bevatten de zeer geavanceerde materialen van het onderzoek van L. Ron Hubbard; hier verkrijgt men het uiteindelijke besef van zijn eigen aard en zijn verwantschap met het leven en alle dynamieken. Deze niveaus kunnen alleen begrepen worden door degenen die Clear of hoger zijn en die voldoende voorbereiding hebben gehad op de lagere niveaus. Ze worden door de kerk vertrouwelijk gehouden en alleen aan iemand bekend gemaakt als hij of zij er klaar voor is.

Scientology training

De training bestaat uit cursussen die alle onder begeleiding gedaan worden. De cursussen omvatten studie van de geschriften, lezingen en films van L. Ron Hubbard betreffende de Scientology religie. Veel cursussen geven zowel training in auditing procedures als wel een diepgaande analyse van de religieuze filosofie van Scientology.

Om volledige geestelijke vrijheid te verkrijgen, moet men deelnemen aan zowel training als auditing. Training geeft de wijsheid en vaardigheid om zo effectief mogelijk de condities van het leven op alle dynamieken te verbeteren. Er is grote behoefte aan auditors omdat, in tegenstelling tot andere kerken, de verlossing in Scientology alleen plaatsvindt door de ťťn-op-ťťn relatie van een auditor en de persoon die de auditing ontvangt.

Scientology ethiek en rechtvaardigheid

Scientology heeft een systeem voor ethiek dat geheel gebaseerd is op rede, rationaliteit in de richting van het hoogste niveau van overleven voor all dynamieken. Het houdt de toepassing in, naar eigen inzicht, van een serie voorgeschreven stappen, om stapsgewijze de overleving van zichzelf, zijn familie, groep of enige aktiviteit of deel van zijn bestaan te verhogen.

Scientology heeft ook haar eigen rechtvaardigheids system, dat wordt toegepast volgens een exacte reeks kerkelijke codes, duidelijk omlijnd, breed gepubliceerd en welbekend aan Scientologen. De meest ernstige straf in een rechtvaardigheids procedure is verbanning uit de kerk. Maar er zijn procedures beschikbaar voor een verbannen persoon waardoor hij weer in ere hersteld kan worden als kerklid met een goede reputatie.

De rechtvaardigheids codes van Scientology komen overeen met de zeden en legale codes van de maatschappij. Daden die door de maatschappij als crimineel beschouwd worden, worden door de kerk en Scientologen als crimineel beschouwd. Scientologen tolereren in het geheel geen onwettige aktiviteiten. Ondervinding heeft geleerd dat degenen die ernstig de wetten van het land overtreden, niet in staat zijn de ethische standaard te handhaven die nodig is om geestelijke vooruitgang te verkrijgen.

De hiŽrarchie van de Scientology Kerk

De kerken van Scientology die de leden van haar gemeenschap ten dienste staan, zijn gerangschikt in een hiŽrarchische kerkelijke structuur, die het trapsgewijze karakter weergeeft van de niveaus van de religieuze diensten van Scientology.
Op de lagere niveaus van deze hiŽrarchy, geven personen en kleine kerkorganisaties auditing en training op het niveau van beginners, en op het hogere niveau geven grotere kerkorganisaties de hoogste niveaus van auditing en training.

In het algemeen gesproken verschaffen de organisaties op hoger niveau tevens alle diensten van de organisaties onder hen. Zij omvatten alle kerken in een kerkelijke structuur die de aktiviteiten ondersteunt, coordineert en assisteert van elke lagere organisatie, zodat Scientology als geheel haar doelen kan bereiken.

Verschillende kerken binnen de kerkelijke hiŽrarchie zijn ondergebracht in aparte corporaties, die bestuurd worden door hun eigen onafhankelijke raad van directeuren en beambten. Elke corporatie is volledig verantwoordelijk voor haar eigen aktiviteiten, welzijn en in overeenstemming met de plaatselijke wet.

In het veld werkende geestelijken en Dianetics Counseling groepen

Op het laagste niveau van de Scientology hiŽrarchie staan veldauditors, speciaal getrainde Scientology geestelijken, die auditing en introducerende diensten geven. Veldauditors kunnen zelfstandig werken of samenwerken met andere auditors als deel van een groep zonder rechtspersoonlijkheid die "Dianetics Counseling Groep" wordt genoemd. Veldauditors hebben een belangrijke funktie voor de verbreiding van de Scientology religie, omdat ze de religie introduceren bij het grote publiek en de mensen aan moedigen hun auditing en training voort te zetten bij een Scientology kerk.

Veldauditors en Dianetische Counseling Groepen krijgen leiding van de kerk via de International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors ("IHELP", een Californische, van belasting vrijgestelde, religieuze corporatie.
IHELP voorziet geestelijken in het veld van materialen, publicaties en kerkelijke leiding in de vorm van technische en administratieve bijstand waar dat nodig is om de standaard werkwijze en het succes van haar geestelijken in het veld te verzekeren.

Scientology missies

Het volgende niveau van de kerkelijke hiŽrarchie bestaat uit de Scientology Missies.
Een missie is een religieuze, nonprofit corporatie van de kerk, die elementaire Dianetische en Scientology diensten verleent. Alle missies in de Verenigde Staten zijn gekwalificeerde, van belasting ontheven, organisaties.

Missies zijn er om Scientology te verspreiden onder degenen die nooit eerder in contact met de religie waren. Missies hebben geen volledige kerkelijke status, noch hebben ze de autoriteit om Scientology geestelijken te trainen of officieel aan te stellen. Ze starten meestal - maar niet altijd - in gebieden van de wereld waar Scientology niet eerder geÔntroduceerd is. Er zijn honderden missies, waarvan alleen al in de laatste paar maanden er zeventien nieuwe geopend zijn, verspreid over de hele wereld. Wanneer een missie voldoende groot geworden is, wordt ze gewoonlijk een Scientology kerk.

Missies krijgen kerkelijke leiding en steun van de kerk door Scientology Missions International ("SMI"), een Californische corporatie die van belasting ontheven is en als de Moeder Kerk voor alle missies dient. Er is een beslissing van de IRS die ook ondergeschikte missies van de SMI in de Verenigde Staten van belasting vrij stelt.

Het doel van SMI is om Scientology bekend te maken en te verspreiden door nieuwe missies te vormen en bestaande missies te helpen groeien. SMI helpt en moedigt Scientologen aan om missies te openen en Scientology beschikbaar te maken in ver weg gelegen landen. Als resultaat daarvan worden missies opgericht of zijn aan het werk in landen als Rusland, Hongarije, Pakistan, Ghana, India, Turkije en MaleisiŽ.

Klasse V Kerken en Organisaties

Werken van Scientology staan in de Scientology hiŽrarchie boven missies. Dit eerste echelon van kerken verschaft Dianetics en Scientology training en auditing, zowel voor beginners als van middelbaar niveau, daarbij inbegrepen alle religieuze diensten die door de missies geleverd worden. De kerken leiden auditors op tot het niveau van Klasse V Graduate Auditor. Hierom zijn ze binnen Scientology bekend als "Klasse V" kerken en organisaties. (Alleen kerken hebben de autoriteit om Scientology geestelijken op te leiden en officiŽel aan te stellen).

Bepaalde Klasse V kerken worden "Celebrity Centres" genoemd. Ze staan open voor alle leden van de Scientology gemeenschap, maar geven vooral religieuze begeleiding aan artiesten, bekende sportfiguren, regeringsambtenaren en andere professionals op welk gebied dan ook en ze verschaffen een rustige omgeving waar ze hun auditing en training kunnen vervolgen.

Klasse V kerken zijn belast met de kwaliteitsbewaking van de technische levering in de plaatselijke missies en groepen en door veldauditors. Ze controleren regelmatig de kwaliteit van auditing en training diensten die plaats vindt in hun geografische omgeving. Ze hebben stafleden van wie het de taak is om overal waar de techniek verkeerd toegepast wordt corrigerend op te treden door de persoon in kwestie intensief opnieuw de relevante geschriften te laten bestuderen.

Alle Scientology kerken en de geestelijken verlenen hulp aan hun leden bij huwelijks-, familie- en andere problemen en verzorgen religieuze Scientology ceremonieen, daarbij inbegrepen de ceremonie voor de doop van pasgeborenen, huwelijken en begrafenissen. Ze houden wekelijks zondagsdiensten en op vrijdagavond groepsvergaderingen en organiseren ook periodieke bijeenkomsten waar belangstellende leden luisteren naar de op de band opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard.

Klasse V kerken dienen als het middelpunt van Scientology binnen de religieuze gemeenschap. Ze vormen commitť's en organiseren aktiviteiten om de bevolking te bereiken, zoals hierna meer uitgebreid beschreven zal worden. Ze bieden een ontmoetingsplaats voor Scientologen om met elkaar sociaal contact te houden en om evenementen bij te wonen waarop de kerkelijke feestdagen van Scientology gevierd worden.

Alle kerken (en missies) van Scientology en de gemeenteleden op alle niveaus zijn betrokken bij aktiviteiten die "het beter overleven" bevorderen op alle dynamieken. Ze sponsoren en nemen deel aan allerlei vrijwilligersaktiviteiten om hun steden en landen te helpen.

Met name zij daarbij genoemd de "Lead the Way to a Drug Free U.S.A", en "Say No to Drugs, Say Yes to Life" campagnes om het publiek in de Verenigde Staten, Canada en Europa bewust te maken. In ItaliŽ verzamelen Scientologen gebruikte spuiten in openbare parken en gooien deze potentieel gevaarlijke dingen weg. In veel plaatsen leiden Scientologen avonden en weekends vrijwilligersprogramma's, om het niveau van lees- en schrijfvaardigheid van minder bevoorrechte stadskinderen te verbeteren. Er zijn ook projecten met betrekking tot het milieu, zoals bomen planten, de stad schoonmaken en gezamenlijke inspanningen om plaatsen van onooglijke graffiti te ontdoen. Scientologen zijn ook aktief in liefdadigheid, zoals het inzamelen van voedsel en kleren voor de behoeftigen, het inzamelen van speelgoed voor arme kinderen met de kerst en het bieden van onderdak voor daklozen en hulp aan weggelopen tieners.

Vrijwillige Scientology geestelijken gebruiken hun kennis en bekwaamheid op het gebied van auditing om het lijden te verzachten van slachtoffers van een ramp zoals bij de ongeregeldheden in Los Angeles in 1992 en de orkaan Andrew in Florida.

Saint Hill Kerken en Advanced Organizations

Saint Hill organisaties zijn gecentraliseerde kerken die zich specialiseren in gevorderde auditortraining. Zij geven uitgebreide mogelijkheden voor auditortraining, zowel aan de leden van de plaatselijke gemeenschap als aan die van verder weg gelegen steden en landen.

De oorspronkelijke Saint Hill organisatie was in het huis van L.Ron Hubbard, Saint Hill Manor, in East Grinstead, Sussex, Engeland. Daar gaf Hubbard de Saint Hill Special Briefing Course ("SHSBC"), de meest uitgebreide auditor cursus in Scientology. De SHSBC bevat een studie van de chronologische ontwikkeling van Dianetics en Scientology van het begin tot op heden.

Toen andere soortgelijke organisaties opgezet werden in Kopenhagen (Denemarken), Los Angeles (Californie) en Sydney (Australie) om de SHSBC te geven, werden deze ook "Saint Hill" organisaties genoemd.

Advanced Organisaties zijn er ook in Los Angeles, East Grinstead in Engeland, Kopenhagen en Sydney. Zij geven gevorderde auditing en training met een nadruk op auditing. Hier gaat men vooruit op de OT-niveaus, tot aan het voltooien van OT Sectie V. Advanced Organisaties trainen auditors ook op de Klasse VIII auditorcursus.

Church of Scientology Flag Service organization

De Church of Scientology Flag Service Organisatie ("FSO"), in Clearwater, Florida, is een van belasting vrijgestelde religieuze corporatie die dient als geestelijk hoofdkwartier voor Scientologen van over de hele wereld. Ze levert de hoogste niveaus van religieuze training en is de grootste afzonderlijke Scientology kerk in de wereld, met meer dan 750 stafleden.

De woord "Flag" in de naam verwijst naar het allereerste kerkelijke begin in 1967 aan boord van het Vlaggeschip 'Apollo' - waar L. Ron Hubbard verbleef en gedurende verscheidene jaren zijn onderzoekingen deed en waar bepaalde hogere niveaus van servcie voor het eerst geleverd werden.

In FSO trainen de auditors tot Klasse XII, de hoogste auditor classificatie in Scientology. De FSO levert ook Dianetics en Scientology auditing vanaf elementaire auditing tot Nieuwe OT VII.

Omdat leden van de Scientology gemeenschap van over de hele wereld naar FSO reizen om deel te nemen aan religieuze diensten, dikwijls gedurende weken of maanden, is het een religieus retraiteoord. Het biedt hotel- en restaurantaccomodaties, zodat men zich kan concentreren op de Scientology auditing en studie in een veilige, rustige omgeving.

De FSO heeft het hoogst getrainde en meest ervaren technisch personeel dan welke andere dienstverlenende organisatie ter wereld dan ook. Ze speelt ook een essentiŽle rol in de Scientology religie voor de training en stage begeleiding van leden van de lagere kerken en missies.

Foundation Church of Scientology Flag Ship Service Organisation

Het hoogste niveu op het gebied van auditing dat beschikbaar is, Nieuwe OT VIII, evenals speciale Scientology cursussen die nergens anders te volgen zijn, worden uitsluitend gegeven door de 'Foundation Church of Scientology Flag Ship Service Organization ("FSSO"). Het is een non-profit stichting op de Nederlandse Antillen, die door de IRS vrijgesteld is van belasting. FSSO is uniek onder de Scientology kerken in zoverre dat het haar diensten verleent aan boord van de 'Freewinds', een schip van 7,056 ton en 125 m lengte, dat haar thuishaven heeft in het CaraÔbische gebied. Het biedt een ideale omgeving van hoog esthetisch niveau, waar leden van de Scientology gemeenschap hun aandacht volledig kunnen wijden aan geestelijke vooruitgang op de hoogste niveaus van de Brug.

Church of Scientology International

De Church of Scientology International ("CSI"), een van belasting vrijgestelde religieuze corporatie in Californie, gevestigd in Los Angeles, is de moederkerk van de Scientology religie. CSI is ook met alle ondergeschikte kerken in de Verengide Staten als groep door de IRS vrijgesteld van belasting. Ze voorziet in de kerkelijke leiding en de individuele zorg voor het grote aantal kerken en Scientology organisaties en groepen en voorziet in de globale planning en leiding die nodig is om de verspreiding van Scientology over de hele wereld te bevorderen.

CSI traint en verzorgt materialen voor de training van de staf van plaatselijke kerken, geeft de juiste religieuze leiding en programma's voor individuele kerken en zendt hoog opgeleid CSI personeel uit om de plaatselijke kerken te helpen, indien dat nodig is. CSI houdt zich ook bezig met campagnes voor de verdediging van de religie en verspreiding op grote schaal en vertaalt de religieuze werken van Hubbard in de vele talen waarin Scientology in praktijk gebracht wordt.

Binnen de CSI is er Golden Era Productions ("GOLD"). GOLD produceert en voorziet de kerk van allerlei materiaal voor de verspreiding van de leer, zoals films, video tapes, laser discs, boekjes, brochures, posters, filmfoto's. kunstwerken, radio en televisie spots, complete voorlichtingsprogramma's, recordings en muzikale sound tracks.

Gold maakt veel van de bijna 3,000 opgenomen Scientology lezingen (daarbij inbegrepen transcripten) van L.Ron Hubbard beschikbaar voor de religie, door ze te mixen, monteren en te reproduceren op tape cassettes van hoge kwaliteit.
Gold produceert ook E-Meters die nodig zijn om het geloof uit te oefenen.

Als moederkerk voor de religie, verzekert CSI zich er ook van dat alle kerken en (via SMI) missies van Scientology in de kerkelijke hiŽrarchie op een gecoordineerde manier werken om de meer uitgebeide doeleinden van Scientology te bereiken. Elke kerk en missie van Scientology volgt bepaalde uniforme toegepaste regels welke in de geschriften en in de traditie vastgelegd zijn.

Scientology heeft een systeem van financiering aangenomen, gebaseerd opgevragde donaties specifiek voor bepaalde religieuze diensten, verglijkbaar met de financieringsmethoden van de Joden, Mormonen, Protestanten, Katholieken, Zen Boedhisten en Hindoe religies. Leden van de Scientology Kerk dragen financieel voor het onderhoud en de uitbreiding van de religie voor hun deelname aan auditing en training. Deze contributies voorzien in bijna de gehele financiŽle ondersteuning die de kerk ontvangt en zijn nodig voor dhet feitelijke vortbestaan van de religie.

De hoogte van de contributie voor de kerken van Scientology is door CSI vastgesteld en is bedoeld:
(1) om te voorzien in fondsen voor verdere verbreiding van de technologie en groei van de religie als geheel,
(2) om te garanderen dat de kerken en missies die aan het publiek leveren in staat zijn hun lopende kosten te betalen en levensvatbaar blijven en in staat zich uit te breiden,
(3) om leden van de kerk aan te moedigen als auditor te trainen om het aantal mensen te doen toenemen dat de geestelijke verlossing bereikt, die alleen door auditing gerealiseerd kan worden, en
(4) om het geheel van de religieuze technologie van Scientology beschikbaar te maken voor de gemiddelde mens.

De geplande religieuze programma's en voorgestelde kapitaalsuitgaven van de kerk gaan de bestaande Kerkreserves ver te boven en feitelijk worden alle investeringen in de vorm van activa en voorzieningen uitsluitend gebruikt voor religieuze programma's door organisaties van de Kerk.

De contributies die de plaatselijke Scientology kerken van haar leden ontvangen, worden op bankrekeningen gestort, tezamen met de overige ontvangsten. Een gedeelte van deze fondsen wordt door de verschillende kerken van Scientology aan CSI betaald, en de rest - het grootste deel van de ontvangsten van elke kerk - wordt gebruikt voor de aktiviteiten van die plaatselijke kerk. CSI gebruikt de ontvangen fondsen om projecten en aktiviteiten te financieren die van belang zijn voor de gehele hiŽrarchie van de Scientology kerk. Deze fondsen helpen ook het sociale welzijn en sociale hervormings aktiviteiten te ondersteunen.

Scientologen maken niet deel uit van de staf voor persoonlijk financiŽel voordeel. CSI, evenals alle kerkorganisaties boven Klasse V kerken in de kerkelijke hierarchie, is bemand met leden van de Sea Organization, een religieuze orde van Scientology die haar naam ontleent aan het feit dat ze werd gesticht aan boord van schepen op zee eind 1960.

Sea Org leden beloven plechtig eeuwige trouwe dienst aan de religie, hebben een gezamenlijke huisvesting en eten gezamenlijk in eetzalen van de kerk. Ze ontvangen een kleine wekelijkse toelage, op het moment $50 per week, en zo nu en dan kleine bonussen. De salarissen van de staf van Klasse V kerken en missies zijn eveneens bescheiden. Niets van de inkomsten van de kerk is ten voordele van een particulier persoon of particulier belang.

Er zijn vele manieren waarop men kan deelnemen aan auditing en training en andere diensten van Scientology zonder vastgestelde contributies te doen.

Kerken van Scientology geven auditing uit liefdadigheid. Ook parochianen die deelnemen aan training om auditor te worden, moeten - als deel van hun opleiding - anderen auditeren. Het grootste deel van die auditing wordt vrij van contributie gegeven. In veel gevallen co-auditeren de geestelijken elkaar. Iemand kan het grootste deel van zijn eigen auditing ontvangen door dergelijke co-auditing.

Personen die in dienst getreden zijn van de kerk ontvangen gratis auditing en training als deel van het vervullen van hun verplichtingen onder een staf gelofte.

Degenen die als auditor getraind zijn maar geen lid zijn van het personeel van enige Scientology kerk of missie, geven gewoonlijk gratis auditing aan hun vrienden en familie, wat door de kerk wordt aangemoedigd. Scientology auditors staan ook de zieken, gewonden of mensen met een trauma bij, zowel op individuele basis als georganiseerd door hun plaatselijke kerk in tijden van een grote nood, zoals een plaatselijke calamiteit.

Scientology zoekt aktief nieuwe leden om haar doel van het creŽren van een nieuwe beschaving, te verwezenlijken. Een belangrijke methode om nieuwe leden aan te trekken, is door contact van Scientologen met het publiek. Degenen die op deze manier helpen, worden "Field Staff Members" genoemd en ontvangen een percentage van de donaties die ontvangen worden voor auditing en training; dit wordt uitbetaald zodra de persoon de religieuze dienst begint.

Scientology kerken en missies staan open voor het grote publiek, dat wordt uitgenodigd binnen te komen om de religie te leren kennen. Kerken houden open huis, maken tours, geven lezingen en vertonen inleidende films aan iedereen die nieuwsgierig is naar Scientology.

Een belangrijke aktiviteit om het Scientology geloof door te geven, is het verspreiden van de boeken van L. Ron Hubbard, in het bijzonder 'Dianetics: De Moderne Wetenschap van Mentale Gezondheid.' De kerk heeft gemerkt dat mensen die een van Hubbard's boeken lezen dikwijls geÔnteresseerd raken en meer over de geestelijke technologie van Dianetics en Scientology te weten willen komen. Daarom stimuleert de kerk de verkoop van de inleidende religieuze boeken van Mr. Hubbard zo veel mogelijk.

De kerk maakt het geheel van de religieuze werken van L. Ron Hubbard (behalve het kleine gedeelte dat de confidentiŽle hogere niveaus bevat, zoals hierboven beschreven) beschikbaar aan zoveel mogelijk mensen door de geschreven woorden en lezingen van Hubbard op het gebied van Dianetics en Scientology samen te stellen, te bewerken, te vertalen en te publiceren in vele talen. Ze komen beschikbaar via een boekafdeling in iedere kerk en de prijzen worden vastgesteld op een niveau dat betaalbaar is voor het grote publiek, maar dat anderszijds ook voldoende is om de publiciteitsafdeling van de kerk operationeel te houden, voorraden te vervangen en uit te breiden om een steeds groeiende ledenbestand te voorzien.

Religious Technology Center

Religious Technology Center ("RTC"), een religieuze van belasting ontheven corporatie in Californie gelegen in Los Angeles, bezit de hoogste kerkelijke autoriteit over de internationale hiŽrarchie betreffende het handhaven en de standaard toepassing van de religieuze technologie van L. Ron Hubbard.

Om de zuiverheid van de religieuze technology van Scientology te behouden, zijn veel van de woorden en symbolen die met de religie in verband staan, zoals "Scientology", "Dianetics", en de naam en initialen van L. Ron Hubbard, geregistreerd als merken bij de overheidsinstellingen over de hele wereld.

RTC maakt geen deel uit van de management structuur van de Kerk. Het doel ervan is het juiste gebruik van de religieuze merken en technologie te waarborgen, het publiek te beschermen tegen niet-standaard diensten, en er zeker van te zijn dat Dianetics en Scientology in goede handen blijven. RTC bereikt dit doel door de merken te registreren en het toezicht te houden op de levering van religieuze diensten onder de geregistreerde merken.

De licentie en het afdwingen van religieuze merken garandeert dat ze alleen gebruikt kunnen worden in verband met algemene religieuze diensten van Scientology. Dit verzekert het grote publiek ervan dat ze standaard diensten ontvangt onder de hoogste supervisie van RTC.

Een ander belangijke functie van RTC is te garanderen dat staf van de kerk een hoge standaard handhaaft en criminele of weerzinwekkende elementen uit de dienst van de kerk weert.

Naar deel 2 van Beschrijving van de Scientologie Religie


© 1993 - 1996 Church of Scientology. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Onze dank gaat uit naar de L. Ron Hubbard Library voor de toestemming om gedeelten van de onder kopijrecht staande werken van L. Ron Hubbard te reproduceren.
Niets van deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder toestemming van de kopijrechthouder.
Gebaseerd op de religieuze literatuur en werken van L. Ron Hubbard, die de toegepaste religieuze filosofie van Scientology en de spiritueel genezende technologie van Dianetics ontwikkelde, wordt deze uitgave aan de lezer aangeboden als deel van zijn persoonlijk onderzoek in het leven, en de toepassing ervan door anderen, en moet slechts worden beschouwd als een geschreven verslag van zo'n onderzoek en niet als uiteenzetting van claims van de kerk of van de grondlegger. Het bereiken van persoonlijke vooruitgang en de doelstellingen van de filosofie van Scientology vereist van ieder individu een toegewijde deelname, die hij alleen door zijn eigen inzet kan bereiken.
De Hubbard elektrometer is een religieus hulpmiddel dat wordt gebruikt bij de kerkelijke biecht. Op zichzelf doe hij niets en wordt alleen door geestelijken gebruikt om leden van de kerk bij te staan in het localiseren van gebieden van geestelijke ongemakken en moeilijkheden.
Het reinigingsprogramma kan niet worden beschouwd als een aanbeveling voor medische behandeling of medicatie en het wordt niet voorgewend als een lichamelijke behandeling noch wordt er iets beweerd om dat te bewerkstelligen.
Scientology is een toegepaste religieuze filosofie. Scientology, Dianetics, Celebrity Centre, E-meter, Flag, Freewinds, Golden Era Productions, OT, Purification Rundown, Religious Technology Center, Saint Hill, SHSBC, The Bridge en het Scientology Kruis zijn handelsmerken en service merken die eigendom zijn van Religious Technology Center en worden met haar toestemming gebruikt. Scientoloog is een collectief lidmaatschapsmerk dat duidt op leden van de aangesloten kerken en missies van Scientology.
Applied Scholastics en Narconon zijn handelsmerken die eigendom zijn van ABLE International en worden gebruikt met haar toestemming. WISE is een handelsmerk dat eigendom is van WISE International en wordt gebruikt met haar toestemming. NEW ERA is een handelsmerk en service merk.