Scientology in het nieuws


 

 Robin de Wever en Bart Middelburg schnabbelen een centje bij

AMSTERDAM  Freelance journalist Robin de Wever van Trouw lijkt zijn collega Bart Middelburg te zijn gaan opvolgen als propagandist tegen de groei van Scientology in ons land. Maar liefst vier artikelen van zijn hand op rij moesten de lezers van Trouw overtuigen dat zij zich beter niet met Scientology kunnen inlaten. In alle vier de artikelen wordt de lezer ongemerkt bang gemaakt. Het is niet de leer van Scientology die er in ter discussie staat, nee, daarover zijn ook de ex-scientologen die in de artikelen aan het woord komen alleen maar lovend.

Een professioneel PR-bureau (of freelance journalist) kan voor een klant positieve berichtgeving verzorgen maar de belangen van die klant ook  dienen door over diens concurrent of opponent negatief te berichten. Wanneer een reeks artikelen wordt gepubliceerd waarin iemand of een groep louter negatief wordt afgeschilderd, er niet door hoor en wederhoor of anderszins voor evenwicht in de berichtgeving is gezorgd, is er sprake van een zwarte propaganda campagne. De lezer krijgt door herhaling een negatief plaatje ingeprent dat als een vooroordeel gaat werken en de visie en het handelen van de lezer daarna onbewust stuurt. Door gebruik van kleine waarheden waaraan de grove onwaarheden zijn gekoppeld wordt de berichtgeving niet snel als onware propaganda herkend. Wie bekend met deze techniek is - onderdeel van de lesstof van de school voor de journalistiek en andere communicatie-opleidingen - herkent het gebruik ervan in de media en kan het verborgen plaatje binnen het getekende plaatje zien.
Wat is de werkelijke reden voor deze artikelen reeks? Wat is dat andere plaatje binnen het plaatje dat Robin voor de lezer heeft getekend?  Kijk met mij mee door deze artikelen heen en begrijp de werkelijke reden waarom deze reeks artikelen juist nu in het najaar van 2015 is gepubliceerd.

In het eerste artikel van 10 september 2015 komt ex-kerklid Henk van den Dorpel uitgebreid aan het woord; hij verhaalt heel enthousiast over wat hij in de kerk over het leven geleerd heeft en dat hij na iedere sessie enthousiast buiten kwam. In de Scientology kerk in Engeland kreeg hij de bevestiging dat hij de staat van Clear heeft bereikt en hij noemt het "Een fantastisch gevoel. Veel dingen die anderen als probleem zien, ervaar ik niet meer zo. En ziek ben ik eigenlijk nooit." Maar wat is dan zijn kritiek? Alleen dat hij daarvoor een lening zou hebben aangegaan ..... en dat hem bij bezoeken aan de kerk gevraagd werd wat te doneren ......    
De kop van het artikel: "17 jaar bij Scientology: torenhoge schulden, maar geen spijt." bracht mij tot het insturen van een lezersbrief met de kop "
45 jaar bij Scientology: geen schulden en heel dankbaar", welke door de redactie van de lezersrubriek netjes werd geplaatst in de Trouw van 12 september 2015 (Opinie blz. 28) met als kop "Financiering van Scientology wel eerlijk", maar door Robin niet werd opgenomen in zijn rubriek of internetdossier.

Wat klopt er niet in dit eerste artikel van deze zwarte propaganda serie?
Neem bijvoorbeeld de eerste regel: "Bijna niemand weet wat er zich achter de muren van de Scientology Kerk afspeelt." Is dat wel waar? Er is waarschijnlijk geen kerk in Nederland die transparanter is dan de Scientology kerk in Amsterdam: zowel vanaf de straat aan de voorzijde als aan de achterzijde is door het grote glasopppervlak juist heel goed te zien wat zich in de kerk afspeelt. Daarbij zijn er regelmatig Open dagen en toont de website van de kerk met video's de activiteiten in de kerk. Miljoenen mensen kennen de kerk van buiten en van binnen, dat is niet wat je noemt "bijna niemand", maar goed, Robert prikkelt zo de nieuwsgierigheid van de lezer en creeërt tegelijkertijd bij hem een gevaar-atmosfeer waarin zijn gegevens welkom zijn.

De wakkere lezer merkt op dat ex-lid Van den Dorpel zichzelf erin tegenspreekt: "Veel geld uitgeven aan cursussen en auditing - dat vond hij niet erg.", en "Kijk, iemand die het gevoel heeft dat hij de hele wereld aan kan, die ligt niet wakker van een tonnetje schuld (in guldens). Maar die donaties vond ik altijd al onzin". De "torenhoge schulden" uit de kop blijkt verderop in 't artikel een lening in de tijd van de guldens te zijn geweest; in het artikel is ook te lezen dat Van den Dorpel pas in 2010, meer dan 8 jaar na de invoering van de Euro, de kerk verliet, dat maakt het voor de wakkere lezer hoogst onwaarschijnlijk dat die oude lening de werkelijke reden daarvoor was. Ondernemers als Van den Dorpel spenderen in 17 jaar tijd gemakkelijk heel veel meer geld aan hun autos of andere hobbies. In mijn lezersbrief heb ik er dan ook op gewezen dat hoe je met je geld omgaat en hoeveel je daarvan aan je kerk geeft, persoonlijke beslissingen zijn waarvoor je zelf de verantwoordelijkheid moet nemen. Verdere spirituele groei na de staat van Clear vereist de bereidheid om meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te gaan nemen en de eigen integriteit te monitoren en te verhogen. Voor sommigen is dat een moment van afhaken en het zich vasthouden aan een rechtvaardiging daarvoor, hoe onlogisch of tegenstrijdig deze ook is.

Voor het tweede artikel van Robin, gepubliceerd op 11 september 2015, heeft hij steun verkregen voor zijn anti-Scientology propaganda van een letselschade advocaat en een hoogleraar religie en recht en enkele anderen die zich beroepshalve of vanuit een eigen niet-zo-tolerante geloofsovertuiging met het kritisch volgen van religieuze groepen bezig houden. De inhoud van het artikel is er op gericht om politici, justitie en rechters aan te zetten tot een negatieve houding en actie ten aanzien van Scientology; De Wever verwijst erin naar het grote justiciële proces in België en criminaliseert de Scientology Kerk in Nederland, zoals zijn collega Bart Middelburg jarenlang al heeft gedaan.

Het derde artikel heeft Robin op 12 september 2015 gepubliceerd en daarin komt weer een ex-lid, dit keer Michael Steentjes, prominent aan het woord. De strekking is dezelfde als die in het eerste artikel: pas op, scientoloog zijn kost geld. Opmerkelijk is dat zelfs de eerste regel bijna geheel gelijk is aan die in het eerste artikel: "Bijna niemand weet wat er zich afspeelt achter de muren van de Scientology Kerk." Robin volgt hier de techniek van de propagandist: herhaling, herhaling en herhaling en treedt daarmee in de voetsporen van zijn collega Bart Middelburg, over wie journalist Bas van Hout het volgende schreef in zijn boek "De jacht op de erven Bruinsma":

              “Bart heeft een briljante manier van schrijven. Hij geeft zijn eigen visie op de feiten, niet te verwarren met
          dé feiten. Dat is een kunst. Je leest ‘boef’, maar toch staat het er niet. Bart’s credo is: ‘Als je het maar vaak en
          hard genoeg blijft herhalen, dan wordt het vanzelf waar’. In het ongunstigste geval moet je rectificeren. En wie
          leest drie jaar later de rectificatie nog op pagina 7? Niemand toch?”

Een opmerkelijke herhaling is ook dat het verhaal van Michael vrijwel gelijk is aan dat van Henk: Volgens de gegevens in het artikel deed Michael zijn donatie al in 2008, en een stuk verderop is te lezen dat hij de kerk verliet in 2013, dat is maar liefst 5 jaar later; ook zijn 'waarom' uit 2008 strookt niet met zijn late uittreding. Ik ken de druk die Michael zegt te hebben ervaren niet; ik ben op heel veel van de fondsenwervings-avonden geweest en zie het niet als iets ongewoons dat wanneer een kerkgemeenschap een eigen kerkgebouw wil hebben of haar gebouw wil renoveren, dat het extra geld dat daarvoor nodig is dan extra gecollecteerd wordt onder de kerkleden. Wie veel heeft, kan meer geven dan wie weinig heeft; hoeveel je geeft is ieders eigen verantwoordelijkheid. Mij dunkt dat in christelijke kerkgemeenten eenzelfde soort sociale druk wordt uitgeoefend op de kerkleden om de benodigde fondsen voor het voortbestaan van de kerk zelf en haar maatschappelijke activiteiten mogelijk te blijven maken.

In het derde artikel laat Robin ook Marty Rathbun aan het woord, een ex-functionaris van de kerk in Los Angeles, die de kerk in 2004 verliet. Volgens Rahtbun beschikt de Church of Scientology International (CofS Int) over meer dan 1 miljard dollar aan liquide middelen. Ik hoop dan maar dat dat wel waar is, en dat het intussen nog heel veel meer is geworden!
Ook dit gegeven is weer bedoeld om de lezer tot een antipathie jegens Scientology te brengen, het zal de lezer erg veel lijken. Kijken we naar de vermogens van de christelijke kerken, dan zien we dat deze som maar heel klein is in vergelijking met de vermogens van die kerken. In een rapport van Dr Marten van der Meulen is bekend gemaakt dat de direct beschikbare geldmiddelen van de Protestantse Kerk Nederland door experts geschat zijn op 1 tot 2 miljard euro. En dat is dus alleen in Nederland. Hoeveel bedraagt het vermogen van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland? En hoeveel is dat wereldwijd? Een gegeven is zo waardevol als dat het vergeleken kan worden met andere gegevens; Robin verstrekt die andere gegevens echter niet omdat deze afbreuk zouden doen aan de belangen van Trouw (Protestantse lezerskring) en de propagandawaarde van zijn gegeven over het vermogen van CofS Int.  

In het vierde artikel geeft Robin aan Marty Rathbun alle gelegenheid om nog meer van zijn visie op de Scientology kerk en met name diens huidige leider David Miscavage te spuien. Van een ethische journalist mag je verwachten dat die de uitlatingen op z'n minst verifieert voordat hij ze publiceert, zo niet Robin de Wever die als een robot overneemt dat er wereldwijd maar 30.000 scientologen zijn. Nou heb ik in 2008 een artikel gelezen in de St Petersburg Times, een krant in Florida,  waarin een lokale criticus zijn bezorgdheid uitte over het feit dat alleen al in Clearwater en directe omgeving al meer dan 40.000 scientologen wonen, en het er steeds meer worden ........
Rathbun had inderdaad een tijd lang een behoorlijk hoge functie waardoor  hij heel zelfstandig kon opereren. Ik zie zijn kritiek op Miscavage daarom als zijnde een heimelijke confessie van zijn eigen fouten die hij nu in de schoenen van Miscavage poogt te schuiven. Uit het artikel blijkt dat Rathbun na de ontheffing uit zijn functie door Miscavage de mogelijkheid is geboden om in rust tot inzicht van zijn fouten te komen en zich te rehabiliteren en zijn ethiekbesef te verhogen, en dat hij ervoor heeft gekozen dat niet te doen. Mij is bekend dat zijn vertrek uit de kerk tot een opluchting bij  zijn eerdere ondergeschikten leidde en dat zegt mij genoeg over hem.
Correctie verdient nog zijn uitlating over apocalyptisch denken door Miscavage,  in de kerk en in haar leer; hiermee wordt getracht de lezer af te schrikken. Miscavage, de kerk en scientologen zien de toekomst juist zeer zonnig, zeer optimistisch in; de meeste scientologen hebben het besef dat zij voor die toekomst van de wereld zelf mede verantwoordelijkheid dragen en deze zelf continu mede vorm geven. "Never regret yesterday. Life is in you today, and you make your tomorrow.", schreef grondlegger L. Ron Hubbard als een te onderzoeken en te ervaren leerstelling
. Dat oorzaak-zijn-over-je- toekomst lijkt me tegenovergesteld aan het slachtoffer-zijn in apocalyptisch denken.

De verborgen doelen van deze artikelen reeks.
Zoeken we het plaatje binnen het plaatje dat Robin voor de lezer heeft getekend dan vinden we dat de artikelen niet de verschaffing van correcte informatie aan de Trouw lezer tot doel hebben, maar twee heel andere doelen dienen.
In het tweede artikel van 11 september 2015 staat de eerste hint: "Elders in Europa voelt de Scientology Kerk de adem van justitie in haar nek. De Belgische justitie beschouwt de lokale tak als een criminele organisatie en voert momenteel een groot proces." en laat hij hoogleraar/invalrechter Oldenhuis zeggen dat Nederlandse rechters voor organisaties als Scientology wel erg mild zijn.
In het vierde artikel van 14 september 2015 staat helemaal aan het eind ervan in de derde alinea van onder af de tweede hint: "De Nederlandse tak is ook verwikkeld in een juridische procedure, maar die draait om een fiscale kwestie. De kerk vindt dat ze recht heeft op een anbi-status: een fiscale erkenning dat haar activiteiten een 'algemeen belang' dienen. Als een organisatie zo'n status heeft, mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting." En de laatste regel van de laatste alinea luidt "Het Gerechtshof in Den Haag doet binnenkort uitspraak over de belastingkwestie."

Voeg hieraan toe het gegeven dat de voorzitter van het Hof in deze anbi-zaak tevens ouderling is in de Protestantse Kerk Nederland en zeker lezer is van het dagblad Trouw en dat de 'fiscale kwestie' erover gaat of de ANBI-inspectie de nieuwe religieuze bewegingen zoals Scientology en TM dezelfde behandeling behoort te geven als de PKN en de andere al lang gevestigde kerken op joods/christelijke grondslag, dan is het plaatje binnen het plaatje helemaal zichtbaar geworden:  Robin de Wever en Trouw hebben deze artikelen gepubliceerd ter beďnvloeding van de rechtspraak (Zowel in Nederland als in België: Trouw is onderdeel van een Belgische uitgeverij). 

Is Robin, gesteund door Bart, (gezien de vele links van Robin in zijn artikelen naar de eerdere zwarte propaganda artikelen van Bart) geslaagd in zijn boze opzet?
Jazeker, voor wat Nederland betreft, voorlopig. Het Hof heeft op 21 oktober 2015 geoordeeld dat de Scientology Kerk de ANBI status onthouden mag worden door de belastinginspecteur.
Het Hof heeft haar oordeel gebaseerd op het volstrekt verkeerde idee dat scientologen verplicht zijn voor ieder uur dat zij in de kerk verblijven
€ 520 aan de kerk te betalen. Nu is dat volstrekt onwaar en staat dat ook nergens in de stukken van het dossier, dus kan het niet anders zijn dan dat dit onjuiste gegeven en oordeel het gevolg is van ernstige bevooroordeling door informatie uit andere bron. Een ander gegeven dat hierop duidt is het feit dat in de uitspraak het Hof ongemotiveerd de Scientology Kerk Amsterdam een aanzienlijk vermogen toedenkt terwijl dat niet overeenkomt met de ingediende jaarrekening, en dat foute gegeven wel het idee is dat deze artikelenreeks in Trouw de lezer heeft ingeprent.
Een vooroordeel verhindert de opname van anders luidende gegevens en heeft irrationele visies en besluiten tot gevolg.

De stand is nu 2-2 want de Scientology Kerk heeft twee keer bij het Hof Amsterdam gewonnen van de Belastingdienst en de Belastingdienst heeft twee keer bij het Hof 's-Gravenhage gewonnen. De Scientology Kerk heeft beroep in cassatie aangetekend bij de Hoge Raad dus de strijd voor gelijke behandeling en het behoud van de scheiding van kerk en staat en de godsdienstvrijheid is in ons land nog niet afgelopen.

Ik heb er vertrouwen in dat net zoals in alle andere landen waar soortgelijke strijd is gevoerd, de Scientology Kerk Amsterdam haar ANBI-status en gelijke behandeling met andere kerken zal verkrijgen. Dit mede omdat er een heel oud spreekwoord bestaat over dergelijke situaties: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Hoe langer het duurt, hoe dieper onze overheid, en daarmee ook alle burgers, in de put zitten en speelbal zijn van gevestigde machten die o.a. de media gebruiken om de overheid zo aan te sturen dat deze hun belangen dient.

Voor wat de beďnvloeding van de Belgische rechter betreft is Robin daarin niet geslaagd: de Brusselse rechtbank heeft gehakt gemaakt van de vele aantijgingen tegen de Scientology kerk van de Federaal Procureur en hem meermaals gecorrigeerd over de tenlasteleggingen.
"Einde aan 18 jaar discriminatie van Scientology" luidde de kop van De Standaard op 11 maart 2016.
En welke kop gaf Robin zijn artikel erover in Trouw?: "Belgisch megaproces mislukt, Scientology niet verboden".
Een treffende uitdrukking van zijn teleurstelling.
Robin de Wever is een gevaar voor de  godsdienstvrijheid, daarmee een gevaar voor de Grondwet en daarmee ook een gevaar voor de democratie, want het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft al meermaals duidelijk uitgesproken dat pluriformiteit van de geloofswereld de beste garantie voor de democratie in een land is, en dat pogingen om nieuwe of andere religies te belemmeren, de democratie ondermijnen en schendingen zijn van de mensenrechtenverdragen.
Het past een zich als religieus propagerende krant als Trouw niet dat zij het onderwerp Religie laat behandelen door een journalist die de kern van het geloof van zijn krant niet begrijpt en niet toepast en de journalistieke ethiekregel van hoor en wederhoor terzijde schuift.

Wiens toekomst is er in werkelijkheid grimmig?
Robin de Wever publiceerde zijn vierde artikel met de kop 'De toekomst van Scientology is grimmig'. Ik moest er om lachen omdat ik weet dat dat het beeld is van de eigen toekomst van de uiter; zo werkt de geest van iemand die vast zit in een negatieve mindset nu eenmaal.

Het laten voeren van een zwarte propaganda campagne kost geld; freelance-journalisten en uitgeverijen die financieel zwak staan zijn gewillige en redelijk goedkope uitvoerders daarvan; financieel sterk staande media vragen heel veel meer geld voor hun medewerking, als ze er al aan willen meewerken, omdat zij een groter gevaar van verlies aan inkomen lopen als uitkomt dat ze zwarte propaganda bedreven. De recoil van zwarte propaganda op de propagandist zelf kan enorm zijn, zo hebben Time Magazine van Readers Digest en Eli Lilly in de jaren negentig ondervonden. (Zie kopje Prozac op pagina Weerstand tegen Scientology). En zo zullen ook de wčl van goede wil zijnde collega's van Robin en Bart bij Trouw en Het Parool dat gaan ondervinden wanneer zij hen niet tot een hoger ethisch gedrag en meer waarheidsgetrouwheid weten te brengen. 

Lees meer gegevens (van anderen) over de corruptie in de journalistiek en de manipulatie van het nieuws.

⃰  Boek: Creation of human ability.

           12 oktober 2015          laatste herziening 26 juli 2016                                                                    Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

34nieuws