Weerstand tegen Scientology

Weerstand tegen Scientology?
Waar komt die weerstand vandaan?
Wie zitten er achter?
Waarom hebben zij weerstand tegen Scientology?

Inleiding

Zoals ook het Christendom bij haar introductie weerstand ondervond van de gevestigde orde, zo ondervonden ook de nieuwe, op oosterse religie gebaseerde groepen (Scientology, Bhagwan, Hare Krishna) weerstand bij hun intrede in de westerse wereld.

Onderzoeken naar de achtergronden van de aanvallers van Scientology hebben uitgewezen dat zij allen een of ander belang hebben bij het niet tot realisatie komen van het maatschappelijke doel van de kerk dat is: " Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdaad, en zonder oorlog, waar bekwame mensen kunnen gedijen en eerlijke mensen rechten hebben en waar de mens vrij is om tot hogere niveaus op te stijgen."

In de loop der tijd is gebleken dat de aanvallers van de kerk steeds de kerk beschuldigden van die misdaden waaraan zij zich zŤlf schuldig maakten.

De voornaamste tegenstanders van Scientology op internationaal niveau waren of zijn CIA, FBI, IRS en belangenorganisaties van psychiaters.
Zodra de grondlegger van de kerk, L.Ron Hubbard, ontdekte wat de werkelijke activiteiten van deze instellingen waren is hij hun doelwit geweest en werd "zwarte propaganda" tegen hem en Scientology gevoerd, werden kerken geÔnfiltreerd en kerkeigendommen gestolen, leden ontvoerd en "ge-her-programmeerd" en ambtenaren en politici opgehitst.

De misdaden van bovengenoemde instellingen zijn niet gering !
De rol van de CIA en de Psychiatrie in de toename van het druggebruik en geweld in de wereld is veel groter dan algemeen wordt ingezien.

CIA/FBI/IRS & AMA

Dianetics

Kort nadat het eerste boek van L. Ron Hubbard over Dianetics (Dia= door, Nous=geest), waarin de werking van het verstand werd uiteengezet, in 1950 een bestseller werd, kwam de eerste aanval van de A.M.A., de American Medical Association, geleid door psychiaters.
De publicaties van Hubbard stonden lijnrecht tegenover door de psychiatrie als 'wetenschappelijk bewezen' gehanteerde ideeŽn over de mens en de Mind.

Zo verkondigde de psychiatrie jarenlang dat tijdens bewusteloosheid geen herinneringen van het gebeuren werden gemaakt en bewees Hubbard dat dit wŤl het geval was en dat juist deze herinneringen de bron zijn van psychosomatische ziekten en hij omschreef het bestaan en de werking van het Reactieve Verstand. Voorts toonde Hubbard aan dat iemands I.Q. niet al bij de geboorte vaststond, zoals destijds nog door psychiaters stellig werd beweerd, doch dat dit gedurende het leven variabel is en afneemt door opname in het verstand van onbegrepen of verkeerd begrepen gegevens en de invloed van het Reactieve verstand. Revolutionair was ook Hubbards bevinding dat het mogelijk is mentale beelden van vůůr de geboorte terug te zien. Vol afgunst zag de elite van 'mentale gezondheid' dat Hubbard zeer snel een grote populariteit verwierf en dat vele duizenden Amerikanen de snel te leren Dianetische methode met veel succes toepasten en resultaten behaalden die zeer ver uitstegen boven die welke zijzelf als experts op het gebied van de Mind tot dan toe met vele jaren therapie konden bereiken. Meer en meer mensen werd duidelijk dat de psychiatrie helemaal niet op Ťchte wetenschap gebaseerd was maar slechts uit een verzameling voornamelijk uit Duitsland overgenomen theorieŽn bestond die in de praktijk getest, niet in staat bleken uniform gunstige resultaten te behalen en veelal eerder tot verdere degradatie van de mens en zijn mentale capaciteiten leidden.

De groep die Hubbard aanviel had echter nog veel ernstiger zaken te verbergen:

'Mind control' experimenten

Bij zijn onderzoek in het St. Elisabeth ziekenhuis in New Jersey, was Hubbard in contact gekomen met vele personen die last hadden van verschillende blokkaden van het geheugen, allerlei dwangmatigheden hadden en andere nadelige effecten hadden. Deze bleken afkomstig te zijn van toen nog top-geheime 'mind control' experimenten van het leger en de CIA die in dat zelfde ziekenhuis werden uitgevoerd en waar bij deze personen zonder hun bewuste medeweten allerlei opdrachten in het geheugen werden geÔmplanteerd. Hubbard ontdekte dat hij met zijn Dianetische methode die nadelige effecten weer teniet kon doen. Het ziekenhuis stond onder leiding van een psychiater, dr. Winfred Overholser. Deze verbood vervolgens het gebruik van de Dianetische methode in het ziekenhuis. Overholser was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij experimenten van het OSS, het Office of Special Services, dat onderzoek deed naar een drug dat als "waarheids-serum" bedoeld was om gegevens uit gevangenen te verkrijgen.

De OSS werd na de oorlog omgevormd tot de CIA welke in de 50-er jaren de experimenten voortzette. Deze CIA projecten, zoals Project MK-Ultra, hebben tot doel een individu, buiten zijn of haar wil om, te beheersen, door middel van technieken zoals shocktherapie, drugs, hypnose en psychotherapie. Het einddoel is de creatie van een perfecte "Munchurian-agent", een agent die alles doet wat hem opgedragen is, zelfs moord-op-commando. Daartoe worden zonder dat de persoon het bewust is opdrachten in de Mind geimplanteerd die geactiveerd kunnen worden en die dan de persoon tot moorden aanzetten. Ook gewone, onschuldige burgers werden als proefkonijn gebruikt en met hun onbewuste opdrachten weer in de maatschappij losgelaten. Het hoogste ideaal van deze psychiaters is de creatie van een moordenaar die na het uitvoeren van zijn misdaad zelfmoord pleegt. In zijn boek De Wetenschap van het Voortbestaan (Science of Survival) maakte Hubbard in 1951 deze tot dan toe topgeheime "pijn-drugs-hypnose" experimenten bekend, hetgeen hem een hoge plaatsing opleverde op de lijst van vijanden van de CIA en resulteerde in dwarsboming door deze dienst voor de rest van zijn leven.

Doofpot overeenkomst voor misdaden

Het doel van Dianetics van vrije, gezonde mensen stond lijnrecht tegenover het heimelijke doel van deze psychiaters om mensen onbewust te besturen en te beheersen.
Door toepassing van Dianetics werden mensen Clear en kon ieder voor zichzelf aantonen dat hij of zij een geestelijk wezen is, een thetan die eerder geleefd heeft en zelfs in staat is om uit het lichaam te treden zonder dat het lichaam sterft. (exteriorisatie) Daarmee werd de grens tussen wetenschap en religie overschreden en bevond men zich op het terrein van de oosterse religies en dus werd de Scientology-religie gevormd. De berichten dat iemand door Scientology spiritueel zo vrij wordt dat hij buitenzintuiglijk waar kan nemen bracht de vijanden van Hubbard tot zeer ernstige bezorgdheid.

Enige tijd later, in 1954, werd een overeenkomst gesloten tussen de CIA en het Ministerie van Justitie van de VS, waardoor CIA agenten vrij zouden blijven van vervolging wegens criminele activiteiten waarbij gevoelige gegevens aan de orde zouden komen. In de praktijk kwam dit neer op een carte blanche om de wet te overtreden; misdaden welke begaan werden, werden onder het mom van 'national security' in de doofpot gestopt.
Ook de FBI (in de gehele Verenigde Staten opererende politiedienst) onder J. Edgar Hoover ontwikkelde zich steeds meer tot een volledig zelfstandige en aan niemand verantwoording verschuldigde instelling.

CIA en FBI werden ongrijpbare machten en onttrokken zich volledig aan iedere vorm van (democratische) controle. De reden dat CIA en ook FBI zo gebrand waren op de Scientology kerk was tweeŽrlei:

 1. Hubbard had de uiterst geheime Mind Control experimenten van de CIA onthuld.
 2. De kerk had via de Freedom of Information Act bewijzen van nog meer duistere complotten omtrent deze diensten aan het licht gebracht:

J.F. Kennedy en Bob Kennedy werden beiden vermoord door een CIA-complot.

John Lennon werd vermoord door een FBI-complot.

Meer bekend is dat IRS (de Amerikaanse belastingdienst) & FBI tegen individuele burgers welke zich tegen het bepaald beleid keerden op gelijke wijze optraden als de KGB dat deed in de Soviet Unie tegen dissidenten. Bekende slachtoffers van FBI en IRS waren Martin Luther King en Jane Fonda. De IRS werd ook tegen Hubbard en Scientology ingezet; de eerst aan de kerken afgegeven verklaringen van vrijstelling van belasting werden weer ingetrokken en Hubbard werd lastig gevallen en wereldwijd belasterd over zijn persoonlijke inkomen.

De CIA bleek ook te experimenteren met biochemische wapens en deze te testen in metro-stations en op luchthavens. Hierdoor werden vele burgers ziek en vielen er ook doden. Onthulling daarvan leidde tenslotte tot een onderzoek van de CIA door het parlement wat tot resultaat had dat de CIA meer onder controle van de Amerikaanse regering kwam.

Walter Bowart, auteur van het boek "Operatie Mind Control", heeft Hubbard gecomplimenteerd voor het feit dat hij in Amerika de eerste was die ontdekt heeft wat de inlichtingendiensten werkelijk aan het doen zijn ('and lived to tell others').

LSD aan studenten

Naast de band die CIA en psychiatrie hebben inzake de Mindcontrol experimenten, is er ook een band tussen hen en de producenten van drugs. In het bijzonder met producent Eli Lilly, welke in de 50-er jaren slaagde in haar pogingen om LSD op grote schaal te produceren. In een CIA memo van 26 oktober 1954 werd toenmalig CIA directeur Allen Dulles van dat heuglijke feit op de hoogte gesteld. LSD werd sindsdien dankzij de enthousiaste ontvangst ervan door psychiaters en door hun promotie ervan over de gehele wereld verspreid en gebruikt. De CIA experimenteerde ermee in de 70-er jaren op de campussen van de universiteiten; het project was toen de-politisering van de studenten door drugs, inclusief LSD. Door het op grote schaal verspreiden van drugs trachtte men studenten af te houden van politieke interesse en agitatie tegen het Vietnam beleid. Vooraanstaande psychiaters verkondigden dat er niets mis is met druggebruik en dat het maar onschuldig spul is. Er werd een grote markt van afnemers gecreŽerd.

Desinformatie als rookgordijn

Het antwoord van CIA, FBI & IRS op de onthullingen van de kerk was het verspreiden van grote hoeveelheden onjuiste informatie over de kerk en het voeren van "zwarte propaganda". Zo werd de kerk beschuldigd van brainwashing, drugsmokkel en money-motivation en werden de eerder toegekende belastingvrijstellingen weer ingetrokken en gevolgd door hoge belastingaanslagen. De kerk vocht terug in de rechtszalen, waar vaak pas bij de hoogste rechter na jaren van strijd het gelijk kon worden gehaald. Vele Scientologen werden persoonlijk door de IRS geplaagd. Tegelijk werden 'bevriende mogendheden' tegen Scientology 'gewaarschuwd' en diverse landen volgden de IRS instructies voor de 'aanpak' van Scientology.

Belangrijke doorbraak

Op 1 oktober 1993 heeft de IRS, na 35 jaar wantrouwen, strijd en jarenlang diepgaand onderzoek, de Scientology kerk en alle 154 in de V.S. daaronder vallende kerken, missies, groepen en instellingen erkend als van belastingheffing vrijgestelde instellingen.

Daarbij heeft de IRS besloten dat:

 1. De religie van Scientology een bona-fide religie is.
 2. De Scientology kerken en instellingen uitsluitend werkzaam zijn voor erkende religieuze doelen.
 3. Zij eerder werken ten bate van het algemeen belang dan voor particuliere personen.
 4. Geen enkel deel van de netto inkomsten van deze kerken en instellingen ten goede komt aan enig persoon of niet liefdadige instelling.

In een overeenkomst is verder vastgelegd dat de IRS de dossiers met onjuiste informatie zal vernietigen en haar connecties bij de bevriende mogendheden van haar besluiten op de hoogte zal brengen en hen een boekje toe zal sturen met een werkelijke beschrijving van de Scientology kerk. Verder zal de IRS Scientologen in de V.S. voortaan op gelijke wijze behandelen als de volgelingen van andere religies.

Nederland

In Nederland begint de geschiedenis van Scientology eind 60-er jaren. De leer vindt gretig gehoor onder studenten van pedagogische academies en intellectuelen. Kort daarop volgt de eerste zwarte propaganda en de eerste aanval uit de psychiatrische hoek, waar intussen ook met LSD werd geŽxperimenteerd en dodelijke slachtoffers vielen. Desondanks groeit de aanhang. In diezelfde tijd ontstaan in het buitenland anti-sekten bewegingen, waarvan de vergaderingen geleid werden door voormalige CIA Mind Control experts die tot doel hadden hun techniek van het 'deprogrammeren' te legaliseren in ieder land. Allereerst zorgden zij ervoor dat via de media het publiek 'gewaarschuwd' werd voor 'gevaarlijke sekten' die zouden manipuleren. Men trachtte daarmee familieleden van sekteleden tegen de sekten op te zetten en aan te sporen tot acties tegen de groepen.
Ook werden op die manier ambtenaren en politici beÔnvloed en aangezet tot ondoordacht optreden tegen de nieuwe religieuze groepen. Bij het de-programmeren worden diverse Grondrechten van het individu geschonden en wordt ook de strafwet overtreden. Het publiek moest eerst een noodzaak voor het deprogrammeren hebben waarna legalisering gemakkelijker doorgedrukt kon worden. De anti-sekten beweging is internationaal georganiseerd door de deprogrammeurs, welke van de familieleden tienduizenden guldens vragen voor "terugkeer van je zoon/dochter".

De rol van de S.O.S.

In Nederland koos de beweging de veelzeggende naam S.O.S. ofwel Samenwerkende Ouders van Sekteleden. Zij zorgde o.a. voor:

 1. Een verhoogde aandacht in de media voor het "probleem" van de nieuwe religieuze bewegingen. Dit resulteerde in vele sensatie verhalen waarin geprobeerd werd het publiek vooral 'brainwashing' een gevaarlijk equivalent te laten maken van 'nieuwe religieuze bewegingen'. Dit terwijl S.O.S. zelf emplooi bood aan experts op dat terrein! Ongetwijfeld zijn deze experts ook zeer geschoold in massa-communicatie/manipulatie.
 2. Ondoordacht optreden door diverse ambtenaren tegen religieuze groepen.
 3. Instelling van een commissie van de Tweede Kamer om na te gaan of er wettelijke maatregelen tegen sekten genomen moesten worden.

Onderzoek door de Kamercommissie

De uiteindelijke uitkomst van het onderzoek door de Kamercommissie was voor de nieuwe religies positief:

 1. Erkend werd dat het woord sekte door media-manipulatie opzettelijk een negatieve connotatie heeft gekregen; de commissie sprak daarom liever van "nieuwe religieuze bewegingen".
 2. De sekten bleken niet gevaarlijk te zijn voor de volksgezondheid;
  er bleken geen ex-sekte leden te zijn opgenomen in inrichtingen en;
  er bleek zeker geen behoefte aan "extra opvang" of aparte, door de overheid te financieren opvangcentra voor ex-sekteleden (waarin zij legaal gedeprogrammeerd zouden kunnen worden en de overheid weer een flinke smak geld ontfutseld kon worden).
 3. De onjuistheden in de media omtrent de doelstellingen en de financiŽn van de religieuze bewegingen kwamen aan het licht.
 4. Het Grondrecht van vrijheid van religie (artikel 6) en het Grondrecht van gelijke behandeling (artikel 1) werden bekrachtigd.
 5. De rol van de S.O.S. en die van de sensatiepers werden duidelijk.
 6. Het deprogrammeren werd afgekeurd en bekrachtigd als zijnde in strijd met de wet en de S.O.S. werd krachtig aangespoord tot beleidswijziging:
  " Deprogrammeren behoort, zo is onze mening, noch in Nederland, noch daarbuiten te geschieden. Het zou de S.O.S. sieren, indien zij niet alleen dit standpunt tot het hare zou maken, maar ook duidelijk stelling zou nemen tegen diegenen uit haar midden, die een bemiddelende rol spelen tussen ouders die een deprogrammering overwegen en diegenen die daartoe hun diensten aanbieden. "
 7. De regering kwam tot de duidelijke conclusie dat er geen reden is voor het nemen van maatregelen tegen de nieuwe religieuze groepen.

Het falen van de psychiatrie

Het falen van de psychiatrie om krankzinnigheid te genezen wordt meer en meer ingezien. De meeste 'geneeswijzen' welke de psychiatrie hanteert zijn zonder meer middeleeuws te noemen en leiden eerder tot meer krankzinnigheid en een vroegtijdige dood. De psychiatrie lijkt niet een vrije, geestelijk gezonde mens tot doel te hebben doch voornamelijk een maatschappij welke "geen last" heeft van mensen welke zij als ongewenst beschouwd. (en liefst ook een burgerij welke "volgzaam" is) Veel van de Nazi-theorieŽn over rassenhygiŽne leven nog steeds in bedekte vorm voort in de psychiatrische 'wetenschap'. Via zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde adviezen aan de overheid op steeds meer terreinen oefent zij heimelijk steeds meer invloed uit op het maatschappelijk gebeuren. En het is niet verwonderlijk dat we zien dat het steeds slechter gaat juist daar waar haar invloed het grootst is.

Het best werkende "geneesmiddel" van de psychiatrie is drugs, welke door haar steevast "medicijnen" genoemd worden. De informatie dat deze stoffen vergiften zijn, vermeldt ze er niet bij. Alleen door middel van drugs kan ze haar klanten blijvend aan zich binden en het zijn dan ook juist weer deze drugpushende psychiaters die zo dringend adviseren om drugs geheel vrij te geven.

Onder het mom van geestelijke verzorging eist de psychiatrie voor haar wanprestaties jaarlijks vele miljarden van het bijeengebrachte belastinggeld van de overheid.
En hoe meer patiŽnten (lees: verslaafden) zij heeft, hoe meer geld zij nodig heeft en krijgt. De zwakke gezondheidstoestand van de gemiddelde Nederlander, het hoge arbeidsverzuim en de vele blijvend arbeidsongeschikten zijn in niet geringe mate een gevolg van het op grote schaal verspreiden van legale drugs als LSD, valium, librium, methadon en rophinol (de drug die de oorzaak bleek van de zťťr agressieve en gewelddadige voetbalsupporters), prozac en vele vele andere tranquillizers (Ritalin zelfs aan kleine kinderen !).
De totale maatschappelijke schade ervan bedraagt jaarlijks een veelvoud van de kostprijs van deze drugs. De geestelijke pijn en verminking erdoor is niet is geld uitdrukbaar.

Methadon

Methadon blijkt al in de Tweede Wereldoorlog door gasproducent ING. Farben geproduceerd te zijn en kreeg toen de naam Dolophine, naar Adolf Hitler.  Methadon wordt nu geproduceerd door multi-national Eli Lilly en zij voert een grootscheepse internationale verkoopcampagne om deze drug over de gehele wereld in legaal gebruik te krijgen. Ook deze productpromotie loopt weer via de psychiaters die de door overheden gesubsidieerde "anti- drug" (!) programma's besturen. Amsterdam loopt zů voorop met haar ideeŽn van vrij verkrijgbare drugs dat vele burgers zich inmiddels afvragen of hun bestuurders soms zelf stiekem verslaafd zijn. De psychiatrische Public Relations en verkoopmolen spreekt van een succes terwijl de bevolking al keer op keer een deel van de binnenstad blokkeerde uit protest tegen de toestroom en vergroting van de drugproblematiek door dit beleid. De verstrekking is meestal niet gekoppeld aan een afkickprogramma zodat een steeds groeiende afname (en dus omzet voor Eli Lilly) verzekerd is. Zelfs een sluitende controle op de afname per verslaafde ontbreekt en oogluikend laten 'hulpverleners' toe dat vele verslaafden de gratis gekregen methadon weer doorverkopen aan niet gelegaliseerde verslaafden. De aanzuiging van buitenlandse verslaafden is enorm en zo wordt opzettelijk een steeds groter probleem gecreŽerd. Deze duurbetaalde drug-experts zijn ook verantwoordelijk voor uw geestelijke gezondheid en die van uw kinderen en kleinkinderen !

Medewerkers van afkickcentra en verslaafden zelf hebben geconstateerd dat een afkick van methadon heftiger reacties veroorzaakt dan die van heroÔne. Verder is gebleken dat iemand die drugs gebruikt, tot 48 uur daarna onder invloed blijft en niet betrouwbaar functioneert met alle daaruit voortkomende gevaren voor zichzelf, zijn familie, bedrijf en mede verkeersdeelnemers. Terwijl de overheid enerzijds vergiftiging van het milieu bestrijdt, vergiftigt zij tegelijkertijd de lichamen van individuele burgers door gratis drugs te verstrekken.

Opmerkelijk is ook dat alternatieve afkickmethoden, waarbij helemaal geen gebruik gemaakt wordt van methadon of andere vervangende drugs en waaraan geen psychiaters meewerken, gťťn subsidie krijgen, afgekraakt en zelfs aangevallen werden; daarbij werd gebruik gemaakt van mediakanalen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van overheidsgelden en reclame voor de legale drug industrie.

Alleen het reduceren van de vraag naar drugs door tijdige en eerlijke voorlichting is een blijvende oplossing en een oplossing welke hoop geeft en uitzicht biedt op een leefbare toekomstige samenleving.

Daarvoor is allereerst nodig dat zij die openlijk of heimelijk druggebruik vergoelijken of aanmoedigen, ontmaskerd worden voor wat ze werkelijk zijn: zelf verslaafd of gewetenloze, op geld of macht beluste criminelen. Een grote opinievormende campagne tegen drugs kan gedaan worden: rijden onder invloed van alcohol wordt nu na de grote campagnes daartegen ook anders beoordeeld dan 25 jaar geleden. Het is noodzakelijk en wŤl mogelijk dat onze jeugd, en daarmee onze toekomstige samenleving, aan de wurgende greep van drugs ontkomt.

XTC

XTC, het nieuwe mode-drug dat de jeugd in discotheken moeiteloos wordt verstrekt, is van oorsprong een psychiatrisch middel dat de bedoeling had remmingen weg te nemen zodat gesprekstherapie vlotter zou verlopen. Ook daarbij waren er weer psychiaters die als experts verklaren dat het allemaal geen kwaad kan en die direct overheidsingrijpen verhinderden.

Prozac

Regelmatig brengt Eli Lilly een nieuw drug op de markt, Prozac is nu in de mode. Dit als antidepressant verkochte drug blijkt de gebruikers juist aan te zetten tot zelfmoord, zo ontdekte CCHR, de Citizens Committee on Human Rights (de bekendste aktiegroep van de Scientology kerk) in Amerika. De Raad van Europa heeft een motie aanvaard waarin om stopzetting van het gebruik ervan wordt opgeroepen; desondanks gaat de afzet gewoon door. Eli Lilly leed als gevolg van de publicaties omtrent Prozac en het daaruit volgende verminderde gebruik een verlies van miljarden dollars en zette in de V.S. een anti-Scientology campagne in via de door haar bestuurde mediakanalen. (o.a. Time/Readers Digest)

Het antwoord van de kerk daarop was een tegencampagne waarbij in paginagrote advertenties de activiteiten en achtergronden van Eli Lilly en de afhankelijkheid van Time van de advertentie-inkomsten van Lilly uitvoerig uit de doeken werden gedaan. Dit leidde in Amerika tot een flinke koersval van de Lilly aandelen en verdere afname van het gebruik van Prozac. Eli Lilly heeft daarna haar campagne gericht op Europa teneinde hier haar afzetgebied te behouden. In het neo-fascistische klimaat in Duitsland heeft zij een vruchtbare voedingsbodem gevonden voor haar anti-scientology campagne. Deze is zeer hevig en vertoont vele overeenkomsten met de anti-semitische propaganda van de dertiger jaren. Er is inmiddels gebleken dat de Duitse overheidssteun aan deze hetze afkomstig is uit het Ministerium voor Jeugd en Gezin, dat door Nazi-psychiaters werd opgericht en waarin adviseurs met een Nazi-verleden nog grote invloed hebben.

Eis verantwoording

De roep om verantwoording van de miljardensubsidies en om Ťchte resultaten in de genezing van krankzinnigheid en terugdringing van het druggebruik wordt groter en groter. Scientologen zijn actief bij het aan de kaak stellen van de misdaden van diverse instellingen. De wereldlijke doelstellingen van Scientology botsen met de heimelijke activiteiten van geheime diensten, psychiaters en legale en illegale drugfabrikanten. Verwacht mag worden dat dit nog enige tijd zal voortduren tot de activiteiten van die instellingen zijn opgeheven dan wel hervormd.

Er is nog veel te doen. Ook uw toekomsten staan op het spel. Uw hulp is welkom.

Back Home Next 

                            © Kopijrecht 1995-1997 Karel Jeelof. 

                           Naschrift november 2007: Meer en meer wordt ingezien dat het verstrekken van vervangende drugs geen
                    oplossing is en dat het veelvuldig gebruik van anti-depressiva, anti-psychotica en
ADHD medicatie leidt tot
                    medicijnverslaving.  Onderzoek van de Amerikaanse drugbestrijdingsdienst DEA heeft al aangetoond dat
                    Ritalin levensgevaarlijk is. En dat Ritalin verslaving gewelddadig gedrag en psychoses kan veroorzaken.
                    Alarmerend
is dat in Nederland nu ruim 3 miljoen mensen psychiatrische medicatie slikken. Onder deze
                    3 miljoen mensen zijn velen die er mee zouden willen stoppen maar dit niet durven omdat de afkick van
                    deze middelen verschrikkelijk is. Het is zwaarder dan afkicken van straatdrugs.
                   
                    Veel mensen hebben het eerder al geprobeerd maar eindigden aan meer of aan zwaardere middelen.
                    In de V.S. bestaat sinds enige tijd het programma The Road Back, een programma waarmee mensen
                    zonder de afschuwelijke afkickverschijnselen de medicatie kunnen afbouwen. Inmiddels hebben met dit
                    programma al 30.000 Amerikanen hun medicatie met succes afgebouwd, hun succesverhalen spreken
                    boekdelen. Dit programma is nu vertaald in het Nederlands en beschikbaar op www.dewegterug.nl
zodat
                    ook Nederlandse patiŽnten samen met hun arts met de afbouw kunnen beginnen.