Scientology in het nieuws


 

Dubbel hoger beroep over de geheimen in het Strattera bijwerkingen rapport

AMSTERDAM - Tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in het beroep tegen het besluit van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) om bepaalde gegevens over ernstige bijwerkingen van het anti-ADHD medicijn Strattera geheim te houden, is door beide partijen hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.

In dit al meer dan 5 jaar volgens de "Wet op de openbaarheid van bestuur" (WOB)  lopende verzoek heeft de Rechtbank Amsterdam op 19 juli besloten dat het CBG gegevens over de zelfmoordpogingen, geslaagde zelfmoorden en andere zeer ernstige bijwerkingen, en of die mannen, vrouwen of kinderen betroffen, niet openbaar hoeft te maken, maar dat ze de namen van de wetenschappers die aan het rapport hebben meegewerkt wel bekend moet maken. De farmaceut die Strattera verkoopt, Eli Lilly Nederland BV, was belanghebbende derde partij in die procedure.

Het CBG heeft haar hoger beroep gericht tegen de overwegingen van de rechtbank die tot gevolg hebben dat het CBG de namen van de externe deskundigen en wetenschappers die aan het rapport hebben meegewerkt, bekend moet maken. Het CBG is van mening dat het belang van de bescherming van de privacy van deze deskundigen zwaarder moet wegen dan het belang van de openbaarheid. De rechtbank vond juist dat waar het gaat om de naam en expertise van de externe wetenschappers in samenhang met de door hen verrichte werkzaamheden en onderzoeken, aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die externe wetenschappers minder hoge eisen dienen te worden gesteld. Ze vond dat het CBG onvoldoende gemotiveerd had waarom het belang van de openbaarheid ondergeschikt is aan het belang van de persoonlijke levenssfeer van de externe deskundigen. Met een meer dan 6 bladzijden aan argumenten omvattende motivatie van haar hoger beroep wil het CBG dit door de rechtbank geconstateerde verzuim nu herstellen.

De verzoekster om het rapport over de bijwerkingen van Strattera, een vrijwilligster van het aan de Scientology Kerk Amsterdam gelieerde Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), is in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank gegaan omdat ze van mening is dat de uitspraak geen recht doet aan het doel van de WOB: het bewerkstelligen van maximale openheid, transparantie en openbaarheid van bestuur.
De uitspraak wringt met de algemeen aanvaarde gedragscodes voor wetenschappelijke onderzoeken die de privacy van de onderzochte personen waarborgen, o.a. door het gebruik van een "case-id nummer" waardoor namen en geboortedata en andere identificerende gegevens niet gebruikt hoeven te worden. Door het gebruik van de case-id-nummers is het niet mogelijk om zonder een grote en onevenredige inspanning terug te sporen wie een beschreven Strattera gebruiker was.
De uitspraak wringt ook met artikel 21 van de Wet  bescherming persoonsgegevens (WBP), omdat ze tot gevolg heeft dat het CBG nu tot personen herleidbare gevoelige gegevens verwerkt terwijl zij niet tot de in artikel 21 genoemde instellingen behoort die dat mogen doen. 
Maar bovenal doet de uitspraak volgens haar geen recht aan de belangen van huidige en toekomstige gebruikers van Strattera, doordat zij geen kennis mogen nemen van de omstandigheden en situaties waarin het gebruik van Strattera leidde tot de in het rapport beschreven zeer ernstige gebeurtenissen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoorden of andere traumatische "bijverschijnselen", waardoor hen de mogelijkheid van tijdige signalering en het voorkomen ervan wordt ontnomen.
9 bladzijden zijn nog steeds geheel gezwart en 17 anderen zijn grotendeels gezwart om deze gegevens geheim te houden.

Nog geheel gezwart is Appendix B (blz. 269 t/m 274) dat 20 verslagen bevat van aan het gebruik van Strattera gerelateerde zelfmoorden in de periode 26 november 2002 tot 25 oktober 2005. Opmerkelijk is dat 7 daarvan plaatsvonden in 1 maand tijd, de laatste onderzoeksmaand. Een zeer verontrustende stijging: van 13 in 3 jaar naar 7 in één maand!

Ook geheel gezwart is Appendix C (blz. 275 t/m 277), bevattende de verslagen van 9 aan het gebruik van Strattera gerelateerde zelfmoordpogingen door kinderen van 12 jaar en jonger in de periode 26 november 2002 tot 22 september 2004.

De grotendeels gezwarte bladzijden betreffen de tabellen waarin de rapporten van de bijwerkingen zijn samengevat:
Tabel 2 (blz. 250 - 251) Completed Suicide (13 cases)
Tabel 3 (blz. 252 - 254) Suicide Attempts in Children and Adolescents (24 cases)
Tabel 5 (blz. 259 - 260) Completed Suicide (7 cases)
Tabel 6 (blz. 261 - 263) Suicide Attempts in Children and Adolescents (23 cases)
Appendix D (blz. 278 - 281) Self-Injurious Behaviour, Intent Unknown (34 cases)
Appendix E (blz. 282 - 283) Self-Injurious behaviour, No Suicidal Intent (14 cases)
Blz. 294 - 295, case verslag/verslagen over leverbeschadiging.

Beide partijen zijn door de Raad van State uitgenodigd nu eerst schriftelijk op elkaars argumenten te reageren.

 

Feedback welkom:
Wilt u reageren? Uw visie op deze gang van zaken geven? Uw ervaring met Strattera, positief of negatief, laten weten?
Uw bericht is van harte welkom, email naar   strattera-rapport@hotmail.com  

Meer informatie:

2e Strattera-rapport uitspraak Rechtbank Amsterdam, 19 juli 2011, AWB 10/3357 WOB  (pdf-bestand)

1e Strattera-rapport uitspraak Rechtbank Amsterdam, 16 juni 2008, AWB 07/2159 WOB (pdf-bestand)

          Nieuwspagina NCRM
         
ADHD, Eli Lilly en de geheimhouding van het Strattera rapport
          Europees geneesmiddelenbureau (EMA) verdacht van te nauwe banden met farmaceutische industrie         

              23 oktober 2011                   Aangevuld 27 nov 2011                                                             Samenstelling: Karel Jeelof


Back Home Next

29nieuws