Vorm zelf uw mening over L. Ron Hubbard aan de hand van deze geverifiŽerde citaten

Citaat 17

Criminality and war (and is there a difference?) come about
because of a staggering social aberration.
This is only a composite of individual aberrations.
People who believe otherwise are just being irresponsible for their share.
Criminaliteit en oorlog (en is er een verschil?) ontstaan door
een schrikbarende maatschappelijke irrationaliteit.
Dit is slechts een samenpakking van individuele irrationaliteiten.
Mensen die geloven dat het anders is, nemen alleen maar geen
verantwoordelijkheid voor hun deel daarin.
(U134)

A political system seeking to function amongst ignorant,
illiterate and barbaric people could have marvellous principles
but could only succeed in being ignorant, illiterate and barbaric,
unless one addressed the people one by one and cured
the ignorance, illiteracy and barbarism of each citizen.
Een politiek systeem dat probeert te functioneren te midden van mensen die
onontwikkeld, ongeletterd en barbaars zijn, zou hoogstaande principes kunnen hebben,
maar zou er alleen in slagen om onontwikkeld, ongeletterd en barbaars te zijn,
tenzij men zich tot de mensen stuk voor stuk richtte en de onontwikkeldheid,
ongeletterdheid en barbaarsheid van iedere burger verhielp.
(U131)

There is no national problem in the world today,
which cannot be resolved by reason alone.
Er is geen nationaal probleem in de wereld vandaag de dag
dat niet door gezond verstand alleen kan worden opgelost.
(U138)


Back Home Next

Alle citaten: © L. Ron Hubbard Library

                            Bronnen:
                            1e citaat:    U134    Bulletin:    "Scientology cab have a group win"
                            2e citaat:    U131    Cursus:     OEC: "Politics"
                            3e citaat:    U138    Boek:        Dianetics: The modern science of mental health
                            Vertalingen:                            Karel Jeelof