Statuten Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap

Over een Vereniging bepaalt het Burgerlijk Wetboek alles in
Deel 2, Titel 2. Verenigingen, de artikelen 26-52.
De tekst kan op wetten.overheid.nl gevonden worden door te
zoeken op het woord vereniging in de tekst.
Klik in het resultaat op Burgerlijk Wetboek Boek 2 waarin
daarna Titel 2: Verenigingen Artikelen 26-52 van toepassing is.

Hieronder in lettertype Courier de exacte tekst van de statuten uit 1979.


eerste blad

  Heden, de eerste november negentienhonderd negen en
zeventig,
  verschenen voor mij, mr. Marie Johan Meijer,notaris
ter standplaats Amsterdam:
1. de heer Willem Jan Wolthuis, afdelingsdirecteur,
wonende te Amstelveen;
2. de heer Franciscus Gerhard Meijer, zonder beroep,
wonende te Amsterdam,
ten deze handelende:
a. in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk
penningmeester van de te Amsterdam gevestigde vereni-
ging: Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap;
b. als - blijkens een onderhandse akte van volmacht,
welke na volgens de wet voor echt erkend te zijn aan
deze minute is vastgehecht - speciale lasthebber van
de heer Arpad Hamaker, arts, wonende te Purmerend,die
deze last verstrekte in zijn hoedanigheid van secreta-
ris van voormelde vereniging,
  en zo tezamen gemelde vereniging overeenkomstig
haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.
  De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden
bij deze de statuten van voormelde vereniging te wil-
len wijzigen, waarbij zij vooraf te kennen gaven:
  dat bij besluit van de algemene vergadering van ge-
melde vereniging, op zes september negentienhonderd ne-
gen en zeventig te Amsterdam gehouden, de statuten zijn
gewijzigd en geheel opnieuw zijn vastgesteld;
  zijnde een exemplaar van de notulen van die verga-
dering aan deze minute gehecht.
  De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden
naar aanleiding van gemeld besluit en ter uitvoering
daarvan bij deze te constateren dat in de statuten van
gemelde vereniging: Vereenigd Amsterdamsch Schaakge-
nootschap, zodanige wijzigingen worden aangebracht dat
deze thans in hun geheel luiden als volgt:

tweede blad

Naam en zetel
Artikel 1
  De vereniging draagt de naam: Vereenigd Amsterdamsch
Schaakgenootschap en is gevestigd te Amsterdam.
De vereniging is opgericht op negentien september acht-
tienhonderd twee en twintig te Amsterdam.
Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van
de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en
uit te breiden.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen
van de leden;
b. aansluiting bij de te Amsterdam gevestigde vereni-
ging: Koninklijke Nederlandsche Schaakbond;
c. deelneming aan de competitie van laatstgemelde ver-
eniging, alsmede van te te Amsterdam gevestigde vereni-
ging: Schaakbond Groot-Amsterdam;
d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en
bevorderen van wedstrijden;
e. het organiseren van onderlinge wedstrijden en mat-
ches;
f. het uitgeven van berichten omtrent het genootschap;
g. het maken van propaganda voor de schaaksport;
h. het spelen van correspondentie-partijen;
i. het organiseren van simultaan voorstellingen en
voordrachten;
j. alle ander wettige middelen, die het doel kunnen
bevorderen.
Verenigingsjaar
Artikel 3
  Het verenigingsjaar loopt van een september tot en
met een en dertig augustus.
Artikel 4
  De vereniging kent leden, ereleden, juniorleden en
donateurs.

derde blad

Van de leden en ereleden
Artikel 5
1. Lid is hij, die de leeftijd van achttien jaar heeft
bereikt en als zodanig is toegelaten.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de
leden.
3. Degene die lid wenst te worden, geeft zich daartoe
schriftelijk op bij de secretais.
De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres,
geboortedatum en voorts de gegevens die voor de bepa-
ling van de contributie van belang zijn.
Voor minderjarigen dient van de toestemming door de
wettelijke vertegenwoordiger te blijken.
4. De secretaris geeft van een beslissing tot het al
dan niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan
de kandidaat.
5. Erelid is hij die door de algemene vergadering als
zodanig is benoemd op grond van de omstandigheid dat
hij zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt.
6. omtrent de beëindiging van het erelidmaatschap is
het in artikel 9 bepaalde van overeenkomstige toepas-
sing.
Juniorleden
Artikel 6
1. Juniorlid is hij die aan de activiteiten van de
vereniging deelneemt en de achttienjarige leeftijd nog
niet heeft bereikt.
2. Omtrent de toelating van juniorleden en de beëindi-
ging van het juniorlidmaatschap is het in de artikelen
5, 9 en 10 bepaalde van overeenkomstige toepssing.
Donateurs
Artikel 7
  Donateur is hij die door het bestuur als zodanig
is erkand nadat hij zich heeft bereid verklaard de

vierde blad

vereniging financieel te steunen met een door de al-
gemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
De aan de donateur toe te kennen faciliteiten zullen
bij Huishoudelijk Reglement worden geregeld.
Het register
Artikel 8
Van de leden, ereleden, juniorleden en begunstigers
wordt door het bestuur een register aangehouden, ver-
meldende de namen en adressen.
Einde lidmaatschap
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. overlijden
  b. schriftelijke opzegging oor het lid;
   deze kan geschieden te allen tijde en zonder
   inachtneming van een opzegtermijn;
  c. schriftelijke opzegging door het bestuur; wan-
   neer redelijkerwijs van de vereniging niet ge-
   vergd kan worden het lidmaatschap te laten
   voortduren.
  d. ontzetting door de algemene vergadering; deze
   kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
   handelt in strijd met de statuten, reglementen
   of besluiten der vereniging of wanneer hij de
   vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Schorsing
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een
maximale termijn van drie maanden. Het lid kan tegen
deze schorsing in beroep gaan bij de algemene verga-
dering.
Rechten en verplichtingen
Artikel 11
1. De door de leden verschuldigde contributie en de
  overige bijdragen worden jaarlijks vasgesteld

vijfde blad

  door de algemene vergadering.
2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke
  datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële
  verplichtingen moet zijn voldaan.
3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang
  heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar
  waarin de aanvang of het einde plaats vindt, de
  contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij
  het bestuur anders besluit.
Bestuur
Artikel 12
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur,
  bestaande uit een door de algemene vergadering te
  bepalen aanal van tenminste vijf leden.
2. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en lid van
  de vereniging.
3. De leden van het bestuur worden door de algemene
  vergadering gekozen. De voorzitter, secretaris en
  penningmeester worden in functie gekozen, de ove-
  rige bestuursleden verdelen onderling hun taken.
  Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van
  twee jaar en zijn terstond herkiesbaar.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  a. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid
  2 van dit artikel;
  b. het verstrijken van de zittingsperiode of tus-
  sentijds terugtreden;
  c. een daartoe strekkend besluit van de algemene
  vergadering.
5. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor
  de tijd die het terugtredend bestuurslid nog had
  te vervullen.
6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voor-
  zitter en de secretaris of de penningmeester
7. Het bestuur kan uit zijn midden eeneen dagelijks be-

zesde blad

  stuur aanwijzen, aan hetwelk het, onde zijn ver-
  antwoordelijkheid , werkzaamheden kan overdragen.
8. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als
  bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het Burgerlijk
  Wetboek.
Commissies
Artikel 13
De algemene vergadering en het bestuur kunnen com-
missies benoemen, die het bestuur in de uitvoering
van zijn taak behulpzaam zijn.
Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden
worden toegekend.
Ik elk geval kent de vereniging een kascommissie.
Deze door de algemene vergadering jaarlijks te be-
noemen commissie van tenminste twee leden, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur, onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevin-
dingen uit.
De Algemene Vergadering
Artikel 14
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door
  het bestuur en wel zo dikwijls het bestuur dit wen-
  selijk oordeelt doch tenminste één maal per jaar
  zijnde de jaarvergadering.
2. Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behande-
  len onderwerpen, van tenminste één/tiende gedeel-
  te der leden, is het bestuur verplicht tot het
  bijeenroepen van een algemene vergadering op een
  termijn van niet langer dan vier weken.
3, De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt
  tenminste één en twintig dagen tevoren schrifte-
  lijk aan de adressen van de leden, bestuursleden
  en ereleden, die allen toegang tot de algemene
  vergadering hebben.

zevende blad

4. Over toelating van andere peronen dan de in lid
  3 genoemde personen beslist de vergadering.
5. De algemene vergaderingen worden geleid door de
  voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voor-
  zitter dan treedt één der andere bestuursleden
  als voorzitter op.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden
  door de secretaris of een ander door de voorzit-
  ter van de vergadering daartoe aangewezen per-
  soon notulen gemaakt, die door deze en de door de
  voorzitter van de vergadering worden vastgesteld
  en ondertekend.
7. De jaarvergadering wordt voor één maart gehouden.
  In de jaarvergadering komen onder meer aan de
  orde:
  het jaarverslag en de rekening en verantwoording
  van het bestuur met het verslag bedoeld in arti-
  kel 13 van de statuten.
8. Aan de algemene vergadering komen in de vereni-
  ging toe alle bevoegdheden die niet door de wet
  of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Het stemmen
Artikel 15
1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de
  leden en ereleden van de vereniging, die elk één
  stem kunnen uitbrengen.
2. Een lid casu quo erelid kan zijn stemrecht over-
  dragen aan een door hem aan te wijzen ander lid.
  In dat geval dient op de vergadering aan de secre-
  taris een schriftelijke volmacht te worden over-
  handigd.
Besluiten
Artikel 16
1. Besluiten worden genomen met volstrekte meer-
  derheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij

achtste blad

  de wet of deze Statuten anders bepalen. De wijze
  van stemmen wordt bij Reglement geregeld.
2. Besluiten:
  a. tot de wijziging van deze statuten.
  b. tot ontbinding van de vereniging,
  kunnen slechts worden genomen door de algemene
  vergadering waarin tenminste de helft van het
  aantal ledentegenwoordig is en met een meerder-
  heid van tenminste drie/vierde van de geldig uit-
  gebrachte stemmen en mits het voorstel tot het
  desbetreffende besluit in de oproeping tot die
  vergadering is opgenomen.
Geldmiddelen
Artikel 17
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies;
  b. bijdragen van donateurs;
  c. subsidies en bijdragen;
  d. schenkingen, legaten en andere baten.
2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begro-
  ting van inkomsten en uitgaven van de vereniging
  voor het volgende verenigingsjaar en de te hef-
  fen contributies vast.
  De leden zijn gehouden tot het betalen daarvan.
  De wijze van inning wordt geregeld bij het Huis-
  houdelijk Reglement.
Reglementen
Artikel 18
1. Het Huishoudelijk Reglement bevat regelen omtrent
  de toepassing en de uitvoering van deze statuten.
  Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met de-
  ze statuten.
2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld
  door de algemene vergadering.

negende blad

3. De algemene vergadering kan voor verdere werk-
  zaamheden van de vereniging nadere regelen vast-
  stellen.
Algemene Bepalingen
Artikel 19
In gevallen waarin deze statuten en het Huishoudelijk
Reglement niet voorzien, beslist de algemene verga-
dering. Indien haar beslissing niet kan worden af-
gewacht, beslist het bestuur, echter onder gebonden-
heid om de genomen beslissing aan de eerstkomende
algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leg-
gen.
Liquidatie
Artikel 20
1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens
  een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders
  is bepaald, geschiedt de liquidatie door het be-
  stuur.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de
  bestemming van een liquidatie-overschot van de
  vereniging aangegeven.
3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het
  bepaalde bij artikel 23 van Boek 2 van het Bur-
  gerlijk Wetboek.
                   WAARVAN AKTE.
  Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand
en jare aan het hoofd dezer akte gemeld.
  Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte
aan de verschenen personen, hebben deze eenparig ver-
klaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis-
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.
  Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze minu-
te door de comparanten, die mij, notaris, bekend zijn

tiende en laatste blad

met mij, notaris, ondertekend.
(getekend) W.J. Wolthuis
  "   F.G. Meijer
  "   M.J. Meijer, Notaris

website senioren