SCIENTOLOGY: EEN ECHTE RELIGIE

door Urbano Alonso Galan. Doctor in de filosofie en de theologie, magna cum laude, Gregoriaanse Universiteit te Rome

Inhoudsopgave Inhoud
bulletInleiding
bulletHet begrip religie
bulletHet filosofische en doctrinaire aspect.
bulletHet rituele of mystieke aspect
bulletHet organisatorische aspect
bulletEinddoel van Scientology
bulletIs Scientology een religie?

INLEIDING

In Europa, en vooral in Duitsland, is er de afgelopen jaren enige controverse rond Scientology ontstaan in bepaalde kringen, waar er een misverstand lijkt te bestaan omtrent de werkelijke sociale bedoelingen van deze religieuze groepering. Vanuit het gezichtspunt van iemand die vertrouwd is met filosofie en religie is er geen sprake van enige polemiek. Het is echter goed te begrijpen dat het gebrek aan kennis van het verschijnsel religie in het algemeen en van de verscheidenheid aan mogelijke vormen waarin dit verschijnsel tot uiting kan komen, onterecht kan leiden tot een antagonistische en onverdraagzame opstelling.

Om deze reden heb ik mijzelf ertoe aangezet mijn conclusies aangaande de religie Scientology in dit verslag naar buiten te brengen. Ik heb deze godsdienst gedurende verscheidene jaren zowel in zijn formele aspecten (geschriften, boeken en filosofie) als in zijn meer alledaagse aspecten (ceremonies, interne en externe organisatie, religieuze gebruiken en gemeenschapsactiviteiten) bestudeerd in mijn land en in andere landen (Frankrijk en Denemarken).

Terug naar begin

HET BEGRIP RELIGIE

De theologische traditie reikt ons slechts weinig middelen aan om de objectieve kenmerken te onderzoeken die een religie kenschetsen en haar onderscheiden van andere geloofsvormen, ideologieŽn of sociale groeperingen. Voor dat doel hebben we begrippen en een moderne basis nodig waarmee we een wetenschappelijk onderbouwde visie kunnen construeren over het verschijnsel religie, zonder echter uit het oog te verliezen dat het gaat om een individuele en intieme ervaring van spiritualiteit die zich als dusdanig niet met sommige van de gebruikelijke argumenten van andere sociale wetenschappen laat analyseren.

Deze benadering van verdraagzaamheid en interreligieuze dialoog vormt een uitdaging en een absolute noodzaak in de huidige samenleving, wat door vooraanstaande theologen als Leonard Boff en Hans Kung wordt benadrukt.

Net zoals het woord religie (dat is afgeleid van het Latijnse re-ligare, verenigen of her-enigen) een gemeenschap van personen aanduidt die door een geloof, een gebruik of een vorm van verering zijn verenigd, kan ook religie op zich worden beschouwd. Deze gemeenschap moet vanzelfsprekend verenigd zijn in een zoeken naar "het goddelijke" en bepaald zijn door de manier waarop zij de problemen van het menselijk leven benadert. Daarom heeft men het in de geschiedkundige analyse van religies veel over de ervaring en het persoonlijke contact met "het heilige".

Een verheven begrip van de waardigheid van het individu en de kennis en erkenning van iets dat "heilig" wordt genoemd, zijn niet exclusief christelijk maar behoren tot de essentie van alle religies. Het tweede Vaticaans concilie heeft dit in zijn document Dignitatis humanae over geloof en godsdienstvrijheid zelf erkend.

Er zijn andere religieuze verschijningsvormen, zoals het boeddhisme of het jainisme, die - niettegenstaande zij niet naar een godsidee verwijzen - een vorm van respect voor en verering van een "heilige goddelijkheid" als generiek element met veel algemenere kenmerken dan de christelijke, islamitische of joodse "particuliere goden" in acht nemen.

Als men vasthoudt aan een eenheidsvoorstelling van religie die louter steunt op eigen ervaringen en andere particulariteiten uitsluit, kan dat niet anders worden bestempeld dan als een vorm van religieus fundamentalisme die de meest elementaire criteria van godsdienstvrijheid met de voeten treedt.

Zoals Max Muller betoogde, "hij die slechts ťťn godsdienst kent, kent er geen." Dit drukt deze opvatting volkomen nauwkeurig uit. Durkheim zelf verklaart de sleutel tot dit fenomeen: "...religie is een universeel verschijnsel dat in alle bekende menselijke samenlevingen voorkomt..."

Het is gebruikelijk om te trachten het onbekende te doorgronden aan de hand van wat al bekend is. Deze werkwijze wordt door sociale onderzoekers in vele gevallen buitensporig vaak toegepast. Een overmatig gebruik van vergelijkende analyses leidt er zonder twijfel toe dat gedragsnormen, geloofsopvattingen of ervaringen - en hun verschijningsvormen - die niet kunnen worden verklaard tenzij door zichzelf en met uitsluiting van alle andere factoren, niet in het juiste licht worden gezien.

Vanzelfsprekend is religie de inherent menselijke zoektocht van de geest om het "oneindige" te kunnen vatten, het verlangen en de inspanning van het wezen die samenhangen met zijn gevoel van onbevredigd verlangen naar oneindigheid. Religie is dus een absolute noodzaak, niets minder dan een wezenlijk onderdeel van het menselijke bestaan. Het individu voelt die noodzaak om te "communiceren met het oneindige"; het is de bron van wat de mens in leven houdt, en hij is van vele van de aspecten ervan afhankelijk. Het sluitende bewijs hiervoor ligt in antropologisch onderzoek waarin bepaalde religieuze geloofsopvattingen, of het ontbreken daarvan, een bepalende factor vormen waarmee onderzoekers sociale en individuele gedragsnormen van gemeenschappen verklaren.

Een goed begrip van een religie als Scientology vereist de beoordeling van zeer verscheiden aspecten ervan, waarvan er een aantal zijn aangegeven door moderne deskundigen op dit gebied; zie bijvoorbeeld Bryan Wilson, The Social Dimensions of Sectarianism (De sociale dimensies van sektarisme, 1990) en Eileen Barker, New Religious Movements: A Perspective to Understand Society (Nieuwe religieuze bewegingen: een venster op de samenleving, 1990). Uit de vele mogelijke benaderingswijzen heb ik geselecteerd wat een objectief en wetenschappelijk standpunt zou kunnen vormen over het onderwerp. Ik heb mij hiervoor gebaseerd op de volgende aspecten.

1) Het filosofische en doctrinaire aspect. Hieronder versta ik het geheel van geloofsopvattingen, geschriften en doctrines die de drie fundamentele delen van de religieuze kennis bevatten, namelijk het Opperwezen, de mens en het leven.

2) Het rituele aspect. Dit omvat het geheel van ceremonies, riten en religieuze gebruiken, toegepast op het verschijnsel religie zoals dat door de scientologen wordt ervaren.

3) Het algemeen organisatorische aspect. Dit aspect is van groot belang aangezien het de scheidingslijn vastlegt tussen religies en geloofsopvattingen in wording en de reeds volledig gevormde en geŽvolueerde.

4) Het aspect van de zingeving of het einddoel, de bepaling van de zin van het leven en de uiteindelijke verwezenlijking van het spirituele doel dat leidt naar het doel dat Scientology haar volgelingen aanbiedt.

Terug naar begin

HET FILOSOFISCHE EN DOCTRINAIRE ASPECT

Scientology is gebaseerd op de werken van L. Ronald Hubbard. Scientologen erkennen de werken en het onderzoek van haar stichter, filosoof en filantroop L. Ronald Hubbard, als de enige bron van de geschriften van de religie.

Vanaf het begin met Dianetics (zie Dianetics, de moderne wetenschap van mentale gezondheid, 1950) heeft de evolutie van Scientology grote overeenkomsten vertoond met die van het merendeel der religies, waaronder het christendom, het judaÔsme, de islam en het boeddhisme. Haar geschiedenis is er een van ontdekking of systematische "openbaring" van de "filosofische grondwaarheden", die stap voor stap worden opgebouwd en leiden tot de opbouw van een volledig doctrinair systeem.

De stichter wil met Dianetics de mens verlossen van het lijden dat zijn verstand in zijn lichaam en leven veroorzaakt. Al een aantal jaar is Dianetics het middel waarmee de volgelingen van Scientology de staat van Clear bereiken. Deze toestand, die door het boek zelf wordt omschreven, betekent een belangrijke vooruitgang in de opheffing van de toestand van ongewenst lijden en tilt de mens op tot een niveau waarop hij zijn eigen spirituele zelf (thetan) beter kan ervaren. Als we een grondige analyse maken van de mystieke ervaringen, nirvana en de andere geestestoestanden die in de meeste religies worden beschreven, dan blijkt dat zij naar dezelfde geestestoestand op zoek zouden kunnen zijn als de toestand die de scientologen als staat van Clear nastreven.

Hubbard bestudeerde later bij vele mensen hoe het bereiken van Clear zich bij hen uitte. Hij ontdekte dat er een duidelijk bewijs was voor het bestaan van een spiritueel wezen en bovendien dat de persoon zelf een spiritueel wezen is, onsterfelijk en met een enorm potentieel dat echter was gesmoord door het lijden en de ervaringen van de "onafgebroken spiraal" van leven, dood van het lichaam, nieuw lichaam. Hij ontwikkelde een spirituele technologie die leidt naar de "bevrijding" van het wezen (thetan) uit deze spiraal en zijn terugkeer naar volledig bewustzijn en spirituele vrijheid. Zo ontwikkelde hij de beginselen en praktijken van de geestelijke begeleiding (auditing), die leiden naar de hoogste staten van bewustzijn en zijn, de zogenaamde OT-niveaus (Opererende Thetan, omdat de thetan niet meer aan de noodzaak is onderworpen om zich in een lichaam te bevinden, maar ook buiten een lichaam werkzaam kan zijn).

Dit is allemaal uitgelegd in heldere stappen die zijn beschreven in de weg (De Brug) naar de "volledige vrijheid". Er moet worden gewezen op het belang van de nadruk die in al deze geschriften wordt gelegd op de kennis van zowel het wezen zelf als het leven, God en de verhouding van de mens tot de verschillende universums waarin hij zich beweegt (het materiŽle of fysieke universum en het spirituele of theta-universum).

Uit dit geloof spruiten twee basisactiviteiten voort die scientologen op hun weg naar spirituele verlossing verrichten: de studie van de levenswaarheden volgens de geschriften van Scientology (training) en de bevrijding van het lijden of de dwaalsporen die de thetan verhinderen zich als zichzelf te gedragen en hem integendeel een irrationeel gedrag opleggen, dat zowel voor hemzelf als voor anderen schadelijk is (auditing). (Zie Wat is Scientology?)

Naast een enorm aantal technische werken voor de geestelijken van de Scientology-Kerk bestaat er ook een uitgebreide lijst materialen en naslagwerken voor wie deze religie wil bestuderen. De volgende boeken zijn van bijzonder belang en beschrijven de grondwaarheden van Scientology:

bullet- Scientology, de grondbeginselen van het denken;
bullet- Scientology 0-8;
bullet- Scientology 8-8008;
bullet- Scientology: een geschiedenis van de mens;
bullet- Dianetics 55!;
bullet- Scientology: een nieuwe visie op het leven;
bullet- De wetenschap van het voortbestaan;
bullet- De dynamische krachten van het leven;
bullet- Het handboek over Scientology.

De scientologen beschrijven het wezen van hun religie als "een toegepaste religieuze filosofie die de persoon in staat stelt meer over zichzelf en het leven te weten te komen" (Technical Dictionary of Dianetics and Scientology - Technisch woordenboek voor Dianetics en Scientology).

L. Ron Hubbard onderscheidt in het leven acht basisverschijningsvormen. Elk van die vormen geeft een aanzet tot het overleven van de persoon en richt zijn levenskracht op het doel van verbetering. Hij noemde deze vormen de "acht dynamieken" omdat zij de dynamische aanzet tot leven vormen.

De eerste dynamiek is de aanzet tot overleven van zichzelf als zichzelf.

De tweede dynamiek is de aanzet tot overleven in sexuele zin: het paar, man en vrouw die de kinderen grootbrengen en opvoeden.

De derde dynamiek is de aanzet tot overleven van groepen of als groep, onder meer die waarvan het individu deel uitmaakt (vriendenkring, bedrijf, vereniging, natie, ras).

De vierde dynamiek is de aanzet tot overleven van de mensheid of als mensheid.

De vijfde dynamiek is de aanzet tot overleven van levende soorten (dieren en planten) of als levend wezen.

De zesde dynamiek is de aanzet tot overleven van het fysieke universum of als fysiek universum.

De zevende dynamiek is de aanzet tot overleven van spirituele wezens of als spiritueel wezen.

De achtste dynamiek is de aanzet tot overleven van het oneindige of als het oneindige. Dit is de dynamiek van het Opperwezen of God voor de scientologen.

Deze acht verschijningsvormen van het leven omvatten de gebieden waarin de persoon spirituele vooruitgang moet boeken om er geestelijk op vooruit te gaan; hij moet zijn handelen richten op ethisch gedrag (gedrag dat de dynamieken niet aantast). Scientologen definiŽren goed en kwaad naargelang de dynamieken voordeel of nadeel ondervinden. Wat alle dynamieken bevordert, is het absoluut goede; wat alle dynamieken schade berokkent, het absoluut kwade. Vanzelfsprekend zijn er gradaties van goed en kwaad naarmate de dynamieken meer of minder worden bevorderd of ingeperkt, waarbij ervan wordt uitgegaan dat alle dynamieken even belangrijk zijn. (Zie De introductie tot de Ethiek van Scientology.)

Ethiek en morele vragen nemen in de doctrine van Scientology een uiterst belangrijke plaats in. Verschillende naslagwerken verwijzen een ontelbaar aantal keer naar deze begrippen, en hele werken zijn louter aan dit onderwerp gewijd, zoals bijvoorbeeld het reeds vermelde werk of De weg naar het geluk, Code van eer, Auditorscode en Code van een scientoloog (zie Het handboek voor preclears).

Aangezien de persoon voor scientologen een spiritueel en onsterfelijk wezen is, is zijn gedrag in elk van zijn verschillende levens van groot belang, niet alleen ter bevordering van de dynamieken maar eveneens om een volledige spirituele verbetering te kunnen bereiken. "Wij zijn in deze wereld om onze eigen redding te bewerkstelligen," aldus L. Ronald Hubbard in de videofilm De introductie tot Scientology.

Scientologen zelf verklaren dat zij een werkelijke verbetering en spirituele vrijheid hebben ervaren door zowel studie (training) als geestelijke begeleiding (auditing). Ze beschrijven hun "wins" als waarachtige bevrijdingen van massa, conflicten, onwetendheid en ongewenste instellingen en gevoelens. Ze hebben het gevoel dat hun capaciteiten zijn toegenomen en hun waarnemingsvermogen scherper is geworden, en dat zij een hernieuwde kennis hebben opgedaan van zichzelf, het leven en God.

Het Credo van de Scientology-Kerk definieert het systeem van geloofsopvattingen waardoor de gelovigen met de ultieme zin van het leven worden verenigd. Dit credo onderstreept het belang van de menselijke waardigheid en zijn onvervreemdbare en onaanvechtbare rechten. Het legt de natuurlijke broederschap van alle mensen vast en erkent de spirituele aard van het individu in zijn streven naar oneindigheid waarbij hij alleen aan God het "recht" toekent tot handelen met betrekking tot de vrijheid en wijsheid van de mens.

Het Credo geeft een welomlijnde zin aan de gebruiken van auditing en training als middel om de spirituele verlossing te bereiken die de scientologen in hun Credo voorstaan.

Terug naar begin

HET RITUELE OF MYSTIEKE ASPECT

Een aantal van de praktijken die in dit deel worden beschreven, zijn reeds vermeld in het vorige hoofdstuk (training en auditing). Ik zal daarom de nadruk leggen op wat kan worden omschreven als ceremonies en riten.

De ceremonies en riten zijn verzameld in Background and Ceremonies of the Founding Church of Scientology (De achtergrond en riten van de Grondleggende Kerk van Scientology). Hoewel Scientology volgens de stichter behoort tot de traditie van de oosterse religies, de erfgenamen van het boeddhisme en de veda's, roepen de ceremonies eerder associaties op met de westerse religies. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de zondagsdiensten en de huwelijksceremonies.

Dankzij haar traditie kent Scientology echter verscheidene zeer persoonlijke riten, die weliswaar doen denken aan de joods-christelijke traditie maar volledig consistent blijken te zijn met de geloofsleer van Scientology. Ik denk hierbij met name aan de naamgevingsceremonie, de naamgevings- en erkenningsceremonie en de begrafenisdienst. In overeenstemming met hun geloof in de onsterfelijkheid van de thetan houden de scientologen deze ceremonies om een naam te geven aan het nieuwe lichaam van het wezen dat ter wereld is gekomen, om dit wezen in zijn nieuwe lichaam en familie te verwelkomen of afscheid te nemen van een wezen dat zijn lichaam heeft verlaten om een nieuw lichaam te vinden en het te helpen bij de oriŽntatie in de nieuwe situatie waarin het zich bevindt.

Al deze ceremonies worden uitgevoerd onder de auspiciŽn van een gewijd geestelijke of een kapelaan van de kerk, en de leden van de gemeenschap van scientologen nemen er regelmatig actief aan deel.

Terug naar begin

HET ORGANISATORISCHE ASPECT

Wereldwijd is de Scientology-Kerk ingedeeld in verschillende kerken met verschillende namen, alnaargelang status en grootte.

Op het laagste niveau vinden we groepen en missies van Scientology en Dianetics. Dit zijn kleine gemeenschappen van scientologen. Ze worden geleid door een of meer gewijde geestelijken die de basisfuncties van geestelijke begeleiding en religieuze ceremonies verzorgen en bijeenkomen om de geschriften van Scientology te bestuderen (op het laagste niveau). Ze hebben niet de bevoegdheid geestelijken te wijden of op te leiden en kunnen niet voorgaan in de religieuze auditing-diensten op de OT-niveaus (OT staat voor Opererende Thetan).

Op het volgende niveau treft men de kerken van Scientology aan. Deze kunnen geestelijken opleiden en wijden en verzorgen auditing-diensten tot op het niveau van Clear.

Het daaropvolgende niveau wordt ingenomen door de gevorderde kerken of "Advanced Organizations". Deze leiden geestelijken van het hoogste niveau op en verzorgen de pastorale begeleiding van sommige Opererende Thetan-niveaus.

De Flag Service Organization van de Scientology-Kerk in Clearwater (Florida, Verenigde Staten) staat op het hoogste niveau van alle Advanced Organizations en leidt mensen op tot de hoogste posities van de geestelijkheid. Scientologen komen hiernaartoe om tot hoge OT-niveaus op te klimmen.

Een speciale positie wordt bekleed door de Scientology-Kerk op het schip Freewinds. Dit schip opereert in het Caribisch gebied en verzorgt diensten op een specifiek OT-niveau dat in geen enkele andere kerk kan worden ontvangen.

Zo goed als alle bekende religies kennen dit soort indeling van religieuze diensten, in zoverre de verschillende opleidingsniveaus van de clerus niet in alle centra, maar slechts in de centrale instellingen (Rome, Tibet, Tel Aviv, Mekka) worden aangeboden. Daar kunnen missionairs, monniken of priesters de hoogste wijding ontvangen.

De Sea Organization, tenslotte, is vernoemd naar de oorspronkelijke bemanning van de schepen die in de begindagen onder het commando van de stichter stonden. Zij heeft vijf hoofdvestigingen, in East Grinstead (Groot-BrittanniŽ), Kopenhagen, Los Angeles, Clearwater en Sydney (hoewel er groepen van missionairs en kerkleden zijn in veel van de landen waar Scientology aanwezig is). In deze hoofdvestigingen herkent men beter dan waar ook de ware geest van een gemeenschap die is toegewijd aan haar missie- en pastorale werk. Hoewel de geestelijken van Scientology niet celibatair hoeven te zijn, zijn de werking en toewijding van deze gemeenschappen vergelijkbaar met die van vele andere religies, ook met die van de katholieke Kerk. De leden van de Sea Organization nemen uiterst strenge ethische gedragslijnen in acht, zoals zeer ethische en monogame geslachtsrelaties, geheelonthouding van alle drugs en een volledige toewijding aan de doelstellingen van de religie.

Deze religieuze gemeenschap van Scientology is een ware gemeenschap van geestelijken en religieuzen, die in gemeenschap wonen en van alle wereldlijke verlokkingen en dwalingen afstand doen om zich geheel aan het doel van de Kerk te wijden.

Vanzelfsprekend berusten de opleiding van de geestelijken voor de hoogste niveaus, de auditing op het hoogste OT-niveau, de geestelijke ambten op de hoogste niveaus van de organisatie en de verantwoordelijkheid over het ethische gehalte van Scientology op internationaal niveau uitsluitend bij de leden van de religieuze orde van de Sea Organization, die zich exclusief aan dit werk wijden.

Terug naar begin

EINDDOEL VAN SCIENTOLOGY

L. Ron Hubbard zelf drukte het doel van Scientology als volgt uit: "een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder misdadigers en zonder oorlog, waar de bekwamen kunnen gedijen, eerlijke wezens rechten hebben en de mens vrij is om op te klimmen naar grotere hoogten" (zie Wat is Scientology?).

Als doel voor het individu streeft Scientology naar de verlossing van de mens, zijn geestelijke bevrijding en het overstijgen van de hindernissen die het bestaan hem oplegt. Niemand kan echter vrij zijn als de samenleving niet eveneens vrij is. Scientologen zoeken hun vrijheid in de eerste plaats via een zoektocht naar verantwoordelijkheid; deze verantwoordelijkheid vereist dat wij ons leven en dat van onze medemens verbeteren voordat we hogere doelstellingen verwezenlijken.

Voor het bereiken van doelstellingen van deze draagwijdte kan het pastorale werk dat door de volgelingen wordt uitgevoerd, niet volstaan. Daarom heeft de Scientology Church International (Scientology Kerk Internationaal) verschillende groepen en verenigingen gesticht die met het oog op die doelstellingen sociale campagnes uitvoeren. Een daarvan is ABLE (Association for Better Living and Education), die verscheidene hulpverleningsprogramma's in de gemeenschap ondersteunt: Narconon is actief in de preventie en ontwenning van druggebruik; Criminon heeft programma's in verscheidene landen om voormalig gedetineerden op te leiden en misdadigers te rehabiliteren; Applied Scholastics voert onderwijs- en alfabetiseringsprogramma's uit in achtergestelde gebieden en buurten; en de Way to Happiness Foundation baseert zich op het boek De weg naar het geluk van L. Ronald Hubbard om campagnes voor kinderen en tieners op touw te zetten waarmee zij zich weer gedragscodes eigen kunnen maken die nuttig zijn voor de gemeenschap, zoals milieuprogramma's, studieprogramma's, programma's voor maatschappelijke hulpverlening enz.

Een andere belangrijke groep die door de Scientology-Kerk werd gecreŽerd, is het Maatschappelijk comitť voor de rechten van de mens, dat internationale onderscheidingen heeft gekregen voor zijn onderzoek en onthullingen op het gebied van de mensenrechten.

Van speciaal belang is het Korps van vrijwillig-geestelijken, dat bestaat uit scientologen uit de hele wereld die samenwerken met deskundigen en de overheid bij ongevallen, natuurrampen of tragische gebeurtenissen waarbij hulp geboden is. Deze vrijwilligers zijn perfect opgeleid om steun en eerste hulp te verlenen terwijl de medische hulpdiensten en medewerkers van de civiele bescherming in actie treden.

Terug naar begin

IS SCIENTOLOGY EEN RELIGIE?

Vanuit mijn standpunt als theoloog en filosoof, en op basis van mijn studie van de Scientology-religie in de praktijk en haar geschriften, kan ik ten stelligste bevestigen dat Scientology in de volste zin van het woord een religie is.

Wanneer men de geloofsopvattingen en praktijken van de Scientology-religie aan een onderzoek onderwerpt, ontdekt men een gemeenschap van personen die zijn verenigd rond een complex geheel van geloofsopvattingen, een zoektocht naar het oneindige, het heilige en de juiste plaats van de mens in relatie tot het goddelijke.

Er valt geen religie te onderkennen zonder deze factor van specifiek gedrag gericht op deze spirituele werkelijkheid. Het blijkt bij Scientology vooral te draaien rond overleven en verlossing, twee begrippen die door Xavier Zubiri duidelijk werden omschreven als zijnde inherent aan elke religieuze ervaring. De associatie met een god of het ontbreken daarvan wijzigt hoegenaamd niets aan de realiteit van deze ervaring. Dat is niet het geval met Scientology, aangezien scientologen hun zoektocht naar God en het oneindige in hun achtste dynamiek bevestigen, hoewel ze hem niet verheerlijken. Een van de aantijgingen waarmee de islam zich het meest van het katholicisme distantieert, is zelfs dat het katholicisme zich volgens de islamieten heeft laten meeslepen door afgoderij na zijn voortdurende hervormingen.

De wortels van Scientology (het boeddhisme en de veda's) wijzen er reeds op dat men alleen door een volledige zelfkennis God kan kennen en beminnen.

Aangezien religie een universele drijfveer is, zoals de oecumene stelt, mag men niet vergeten dat het katholicisme zelf een lange vormingsperiode en een continue geschiedenis van crisis en hervormingen heeft doorlopen totdat het uiteindelijk de "definitieve vorm" heeft aangenomen die we tegenwoordig kennen. De islam, het judaÔsme en het boeddhisme hebben vergelijkbare stadia doorlopen, en gedurende een veel langere tijd dan de enkele jaren die de Scientology-Kerk heeft gekend om zichzelf te organiseren tot een volledig georganiseerd geheel in vorm en voorkomen.

De duidelijke confrontatie van Scientology met de "wetenschappelijke" doctrines van de psychologie en de psychiatrie, die de goedheid van de mens ontkennen zoals die door Scientology wordt geaffirmeerd, bevrijdt deze religie zelfs nog meer van enige verwarring. Scientology hecht alleen belang aan het spirituele wezen van de mens, zijn aangeboren goedheid, zijn onsterfelijkheid en zijn zoektocht naar het oneindige als einddoel. Het nieuwe ligt in de ontwikkeling van de Scientology-religie door de stichter tot een geheel van kennis en praktijken die de mens naar deze doelstellingen leiden. Dat dit wordt verward met pogingen tot "therapie" of "genezing" valt gemakkelijk toe te schrijven aan de oppervlakkigheid van weinig gefundeerde meningen.

Alleen een volledige en bonafide religie kan deze aannames bevestigen en volhouden, en tezelfdertijd een geheel van geloofsopvattingen, doctrine, praktijken, rites, structuur en doelstellingen creŽren die zijn gericht op de verlossing van de geest. Dit behoort enkel tot het gebied van de religie, en Scientology is een religie.

Zonder in te gaan op administratieve, juridische of fiscale overwegingen, bevestig ik opnieuw dat Scientology de criteria die aan een religie kunnen worden gesteld, volledig vervult.

Scientology beantwoordt aan haar ware religieuze aard en streeft geen ander doel na dan de zin zelf van de menselijke geest.

Terug naar begin