Symphony no. 1
The Lord of the Rings
Johan de Meij
 
  
English Nederlands
Deutsch  
  
Code:  AM 01-06 (Symphonic Band)
Duration: ca. 42'
Grade:  5/6
CD:  The Lord of the Rings  
Amsterdam Wind Orchestra - Amstel Classics/AWO  9901  
Orchestral Version:
London Symphony Orchestra - David Warble
 
 
The Lord of the Rings
Johan de Meij’s first symphony “The Lord of the Rings” is based on the trilogy of that name by J.R.R. Tolkien. This book has fascinated many millions of readers since its publication in 1955. The symphony consists of five separate movements, each illustrating a personage or an important episode from the book.

The movements are:
I. GANDALF (The Wizard)
II. LOTHLORIEN (The Elvenwood)
III. GOLLUM (Sméagol)
IV. JOURNEY IN THE DARK
a. The Mines of Moria
b. The Bridge of Khazad-Dûm
V. HOBBITS

The symphony was written in the period between March 1984 and December 1987, and had its première in Brussels on 15th March 1988, performed by the “Groot Harmonieorkest van de Gidsen” under the baton of Norbert Nozy. In 1989, The Symphony The Lord of the Rings was awarded a first prize in the Sudler International Wind Band Composition Competition in Chicago, and a year later, the symphony was awarded by the Dutch Composers Fund. In 2001, the orchestral version was premiered by the Rotterdam Philharmonic Orchestra and recorded by the London Symphony Orchestra.

Although it is not simple to summarize such an extensive and complex work, the main outline is als follows: the central theme is the Ring, made by primaeval forces that decide the safety or destruction of the World. For years it was the possesion of the creature Gollum, but when the Ring falls into the hands of the Hobbits the evil forces awake and the struggle for the Ring commences. There is but one solution to save the World from disaster: the Ring must be destroyed by the fire in which it was forged: Mount Doom in the heart of Mordor, the country of the evil Lord Sauron.
It is the Hobbit Frodo who is assigned to carry out this task, and to assist him a company, the Fellowship of the Ring, is formed under the leadership of Gandalf, the wizard, which includes the Hobbits Sam, Peregrin and Merin, the Dwarf Gimli, the Elf Legolas, Boromir and Aragorn, the later King. The Companions are secretly followed by Gollum, who does not shun any means, however perfidious, to recover his priceless Ring. However, the Companions soon fall apart, after many pernicious adventures and a surprising dénouement Frodo and Sam can at last return to their familiar home, The Shire.

Explanation of the five movements:

I. GANDALF (The Wizard)
The first movement is a musical portrait of the wizard Gandalf, one of the principal characters of the trilogy. His wise and noble personality is expressed by a stately motiff which is used in a different form in movements IV and V. The sudden opening of the Allegro vivace is indicative of the unpredictability of the grey wizard, followed by a wild ride on his beautiful horse “Shadowfax”.

II. LOTHLORIEN (The Elvenwood)
The second movement is an impression of Lothlórien, the elvenwood with its beautiful trees, plants, exotic birds, expressed through woodwind solo’s. The meeting of the Hobbit Frodo with the Lady Galadriel is embodied in a charming Allegretto; in the Mirror of Galadriel, a silver basin in the wood, Frodo glimpses three visions, the last of which, a large ominous Eye, greatly upsets him.

III. GOLLUM (Sméagol)
The third movement describes the monstrous creature  Gollum,  a slimy,  shy  being  represented  by  the soprano saxophone. It mumbles and talks to itself, hisses and lisps, whines and snickers, is alternately pitiful and malicious, is continually fleeing and looking for his cherished treasure, the Ring.

IV. JOURNEY IN THE DARK
The fourth movement describes the laborious journey of the Fellowship of the Ring, headed by the wizard Gandalf, through the dark tunnels of the Mines of Moria. The slow walking cadenza and the fear are clearly audible in the monotonous rhythm of the low brass, piano and percussion. After a wild persuit by hostile creatures, the Orks, Gandalf is engaged in battle with a horrible monster, the Balrog, and crashes from the subterranean bridge of Khazad-Dûm in a fathomless abyss. To the melancholy tones of a Marcia funèbre, the bewildered Companions trudge on, looking for the only way out of the Mines, the East Gate of Moria.

V. HOBBITS
The fifth movement expresses the carefree and optimistic character of the Hobbits in a happy folk dance; the hymn that follows emanates the determination and noblesse of the hobbit folk. The symphony does not end on an exuberant note, but is concluded peacefully and resigned, in keeping with the symbolic mood of the last chapter “The Grey Havens” in which Frodo and Gandalf sail away in a white ship and disappear slowly beyond the horizon.
 
 
The Lord of the Rings
De eerste symfonie van Johan de Meij "The Lord of the Rings" is gebaseerd op de gelijknamige trilogie van J.R.R. Tolkien. Dit boek, in Nederland bekend onder de titel "In de ban van de ring", heeft sinds de verschijning in 1955 vele miljoenen lezers over de gehele wereld weten te boeien. De symfonie bestaat uit vijf afzonderlijke delen, die ieder een figuur of een belangrijke episode uit het boek illustreren. Het werk is gecomponeerd voor een normale harmonie-orkestbezetting, uitgebreid met sopraansaxofoon, flügelhorn en piano.

De delen zijn:
I. GANDALF (The Wizard) [ 6'25" ]
II. LOTHLORIEN (The Elvenwood) [ 7'40" ]
III. GOLLUM (Sméagol) [ 9'40" ]
IV. JOURNEY IN THE DARK [ 9'00" ]
a. The Mines of Moria
b. The Bridge of Khazad-Dûm
V. HOBBITS [ 9'30" ]

De symfonie beleefde zijn wereldpremière op 15 maart 1988 te Brussel uitgevoerd door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen o.l.v. Norbert Nozy. In 2001 vond de première plaats van de versie voor symfonieorkest, uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Met The Lord of the Rings won Johan de Meij in 1989 de prestigieuse Sudler International Wind Band Composition Competition. Een internationale jury koos het werk uit 147 inzendingen. Inmiddels zijn er reeds vijftien integrale versies van de symfonie op Cd verschenen, waaronder de symfonische versie door het London Symphony Orchestra.

Hoewel het niet eenvoudig is een dermate omvangrijk en complex boek in het kort weer te geven volgt hier de grote lijn: alles draait om de Ring, afkomstig van de oermachten, die beslist over heil en verderf van de wereld.
Jarenlang was het in bezit van het schepsel Gollem, maar als de Ring in handen komt van de Hobbits ontwaken de kwade machten en ontstaat de strijd om de Ring. Er is maar één oplossing om de wereld voor een ramp te behoeden: de Ring moet worden vernietigd in het vuur waarin hij is gesmeed: de Vuurberg in Mordor, midden in het vijandige gebied. De hobbit Frodo moet deze opdracht uitvoeren en er vormt zich een reisgenootschap onder leiding van Gandalf, de tovenaar met de Hobbits Sam, Pepijn en Merijn, de dwerg  Gimli, de Elf Legolas, Boromir en Aragorn, de latere koning. Het gezelschap wordt heimelijk achtervolgd door Gollem, die geen middel schuwt om zijn dierbare Ring weer in zijn bezit te krijgen. Het gezelschap valt al snel uiteen en na vele hachelijke avonturen en een verrassende ontknoping kunnen Frodo en Sam uiteindelijk terugkeren naar hun vertrouwde woonplaats de Gouw.

TOELICHTING BIJ DE VIJF DELEN

I. GANDALF (The Wizard)
Deel één is een muzikaal portret van de tovenaar Gandalf, één van de hoofdpersonen in de trilogie. Zijn wijze, nobele verschijning wordt uitgebeeld in een statig motief, dat in deel IV en V nog in een andere gedaante wordt gebruikt. De plotselinge inzet van het Allegro vivace welke duidt op de onvoorspelbaarheid van de grijze tovenaar wordt gevolgd door een woeste rit op zijn prachtige schimmel "Shadowfax" (Schaduwvacht).

II. LOTHLORIEN (The Elvenwood)
Het tweede deel is een impressie van Lothórien, het elvenwoud, met zijn prachtige bomen, planten en exotische vogels, uitgebeeld door houtblazerssoli. De ontmoeting van de hobbit Frodo met vrouwe Galadriel krijgt gestalte in een charmant Allegretto; in de Spiegel van Galadriel, een zilveren bron in het woud, ziet Frodo een drietal voorspellende visioenen, waarvan de laatste, een groot onheilspellend Oog, hem danig van streek maakt.

III. GOLLUM (Sméagol)
Deel drie beschrijft het monsterachtige schepsel Gollum, een glibberig, schichtig wezen dat wordt uitgebeeld door de sopraansaxofoon. Het mompelt en praat in zichzelf, sist en slist, jammert en giechelt, is beurtelings zielig en venijnig, en voortdurend op de vlucht én op zoek naar zijn liefste bezit, de Ring.

IV. JOURNEY IN THE DARK
In deel vier wordt de moeizame tocht beschreven van het reisgezelschap onder leiding van de tovenaar Gandalf door het donkere gangenstelsel van de Mijnen van Moria. De trage loopkadans en de angst zijn duidelijk hoorbaar in het monotone ritme van de lage instrumenten en het slagwerk. Na een wilde achtervolging door vijandige wezens, de Orks, raakt Gandalf in gevecht met een afschuwelijk monster, de Balrog, en stort van de onderaardse brug van Khazad-Dûm in een peilloze afgrond. Op de sombere klanken van een Marcia Funèbre sjokken de onthutste reisgenoten verder, op zoek naar de enige uitweg uit de Mijnen, de Oostpoort van Moria.

V. HOBBITS
Deel vijf schetst het onbezorgde en optimistische karakter van de Hobbits in een vrolijke volksdans; de daarop volgende Hymne straalt de vastberadenheid en noblesse van het Hobbitvolkje uit. De symfonie eindigt niet uitbundig, maar wordt vredig en berustend afgesloten, in overeenstemming met de symbolische sfeer van het laatste hoofdstuk De Grijze Havens, waarin Frodo en Gandalf op een wit schip wegvaren en langzaam achter de horizon verdwijnen.

Johan de Meij
 

The Lord of the Rings
Johan de Meijs erste Sinfonie The Lord of the Rings fusst auf der gleichnahmigen Trilogie von J.R.R. Tolkien. Das Werk ist bei uns als "Der Herr der Ringe" bekannt und hat seit seinem Erscheinen im Jahre 1955 Millionen von Lesern in seinen Bann gezogen. Die Sinfonie besteht aus fünf eigenständigen Sätzen, von denen jeder eine Person oder eine wesentliche Episode des Buches beschreibt. Das Werk ist für Konzertblasorchester komponiert, dessen Besetzung um Sopransaxophon, Flügelhorn und Klavier erweitert wird.

Die Satzbezeichnungen lauten:
I. Gandalf - der Zauberer
II. Lothlórien - der Elbenwald
III. Gollum - Sméagol
IV. Eine Wanderung im Dunkeln
a) Die Minen von Moria
b) Die Brücke von Khazad-dûm
V. Hobbits

Die Urauffürung der Sinfonie Der Herr der Ringe fand am l5. März 1988 in Brüssel statt: Norbert Nozy stand damals am Pult des Grossen Harmonieorchesters der Gidsen. In der Niederlanden erklang die Sinfonie erstmals am 02. Juni 1988 im Rahmen einer Ankündigungs-veranstaltung für den Weltmusikwettbewerb 1989 (WMC) in Kerkrade. Berufene interpreten waren hier Pierre Kuijpers und die Königliche Militärkapelle. Mit seiner Sinfonie The Lord of the Rings bekam Johan de Meij de ersten Preis des Sudler International Wind Band Composition Competition 1989 in Chicago.
 
Erläuterung der fünf Sätze

I GANDALF - der Zauberer
Gandalf der Graue, der grosse Zauberer, wird im ersten Satz musikalisch gezeichnet. Er ist eine der wichtigsten Personen der Trilogie. Seine weise noble Erscheinung wird durch ein erhabenes Motiv charakterisiert, das in veränderter Form auch in der Sätzen IV und V erscheint. Der plötzliche Einsatz des Allegro vivace symbolisiert das nicht Fassbare an Gandalf, seine weiten Fahrten, verbunden mit seinem unerwarteten Erscheinen und plötzlichem Verschwinden.Dieses Allegro vivace ist ein verwegener Ritt des Zauberer auf seinem prächtigen Schimmel Schattenfell.

II LOTHLORIEN - der Elbenwald
Der zweite Satz ist eine Impression des Elbenwaldes Lothlórien, dem "Herzen des Elbentums auf Erden", mit seinem mächtigen Bäumen, Pflanzen und seltenen Vögeln. Holzbläser malen dieses Stimmungsbild.
Das Zusammentreffen des Hobbits Frodo mit Frau Galadriel nimmt Gestalt an in Form eines Zauberhaften Allegretto. In Galadriels Spiegel, einer mit Wasser gefüllten, breiten, flachen silbernen Schale, erblickt Frodo eine Folge von Bildern, von denen das letzte dieser Gesichter, ein entsetzliches Auge ihn von Kopf bis Fuss erzittern lässt und tief verängstigt.

III GOLLUM - Sméagol
Der dritte Satz beschreibt Gollum, ein widerwärtiges kleines Geschöpf mit blassen, leuchtenden Katzenaugen. Das Sopransaxophon malt dieses scheue Wesen, das murmelt, mit sich selbst spricht, zischt, lispelt, winselt.
Wechselweise hündisch unterwürfig und bösartig ist Sméagol ständig auf der Flucht und der Suche nach seinem geliebten Schatz, dem Ring.

IV. EINE WANDERUNG IM DUNKELN
Der vierte Satz hat die mühevolle Wanderung der Gefährten -an ihrer Spitze der Zauberer Gandalf- durch die Dunkelheit der Minen von Moria zum Inhalt. Ihr nur langsames Vorankommen und ihre Angst tritt im monotonen Rhytmus von tiefen Blech, Klavier und Schlagzeug hör- und spürbar hervor. Nach einer unbarmherzigen Verfolgung durch feindselige Geschöpfe, die Orks, kämpft Gandalf mit einem schrecklichen Ungeheuer, einem Balrog von Morgoth. In dem sich entwickelnden gandenlosen Zweikampf zieht dieser den Zauberer von der unterirdischen Brücke von Khazad- dûm hinab in den Abgrund der Schatten.Zu den melancholischen Klängen eines Trauermarsches ziehen die entsetzten Gefährten weiter, um die einzigen Weg aus der Minen, das Osttor der Minen von Moria, zu suchen.

V. HOBBITS
Im Finalsatz schliesslich wird die sorgenfreie, optimistische Wesen der Hobbits in einem fröhlichen Volkstanz dargestellt,während die Entschlusskraft und der Edelmut des Hobbit-Volkes ihren musikalischen Niederschlag in einer strahlenden Hymne finden, welche sich aus dem Volkstanz entwickelt.
Die Sinfonie endet nicht überschwenglich, sondern friedvoll und verhalten,wie es der Symbolik des letzten Kapitels, den Grauen Anfurten, entspricht: Frodo und Gandalf fahren dort mit einem Schiff hinaus auf die Hohe See, das sich bald, einem Schatten gleich, im Westen verliert.

Amsterdam, 3/'88, Johan de Meij (Uebersetzung: Werner Probst)

Symphonie no. 1 The Lord of the Rings [Le Seigneur des Anneaux]
Johan de Meij

  La première symphonie de Johan de Meij “The Lord of the Rings” [Le Seigneur des Anneaux] est basée sur la trilogie romanesque du même nom de J.R.R. Tolkien. Depuis leur parution en 1955, ces livres ont fasciné des millions de lecteurs dans le monde entier. La symphonie est composée de cinq mouvements séparés illustrant chacun un personnage ou un épisode important de ce grand succès littéraire. L’œuvre est écrite pour orchestre d’harmonie, avec des parties réservées au saxophone soprano, au bugle et au piano. 

  Les différentes parties sont intitulées :

  I. GANDALF (The Wizard) [Le Magicien]
II. LOTHLORIEN (The Elvenwood) [La Forêt des Elfes]
III. GOLLUM (Sméagol)
IV. JOURNEY IN THE DARK
[Voyage dans les Ténèbres]
a. The Mines of Moria [Les Mines de la Moria]
b. The Bridge of Khazad-Dûm
[Le Pont de Khazad-Dûm]
V.
HOBBITS

La symphonie a été créée le 15 mars 1988 à Bruxelles par le Grand Orchestre d’Harmonie de la Musique Royale des Guides sous la direction de Norbert Nozy. La version pour orchestre symphonique a été créée en 2001 par l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Avec The Lord of the Rings Johan de Meij a obtenu en 1989 le prestigieux prix de la Sudler International Wind Band Composition Competition, sélectionné par un jury international parmi 147 œuvres en compétition. Entre-temps, douze versions ont déjà été enregistrées sur disque compact.

Résumé du livre Le Seigneur des Anneaux – J.R.R. Tolkien
Bien qu’il ne soit pas facile de résumer un livre si volumineux et complexe, voici les grandes lignes du récit : la cheville ouvrière est l’Anneau, en provenance de forces très anciennes, et qui décide du salut et de la perte du monde.

Durant des années, il a appartenu à une créature appelée Gollum, mais lorsque les Hobbits s’en emparent, les forces du mal se réveillent et un combat s'engage, avec l’Anneau comme enjeu. Il n’y a qu’une solution pour épargner le monde d’une catastrophe : l’Anneau doit être détruit par le feu dans lequel il a été forgé : la Montagne de Feu à Mordor, en plein dans le territoire ennemi. Le Hobbit Frodon doit s’acquitter de cette tâche et un équipage se forme sous le commandement de Gandalf le magicien et avec les Hobbits Sam, Pippin et Merry, le nain Gimli, l’Elfe Légolas, Boromir et Aragorn le futur roi. La compagnie est furtivement suivie par Gollum, qui ne recule devant aucun moyen pour s’emparer de son cher Anneau. La compagnie se désagrège assez rapidement et après de nombreuses et dangereuses aventures survient un dénouement surprenant et Frodon et Sam peuvent enfin retourner chez eux.

NOTICES EXPLICATIVES DES CINQ PARTIES.

I. GANDALF (The Wizard) [Le Magicien]
La première partie est un portrait musical du magicien Gandalf, l’un des principaux personnages de la trilogie. Son apparence sage et noble est exprimée par un motif solennel qui est repris sous une autre forme dans la quatrième et la cinquième partie. L’attaque soudaine de l’Allegro vivace, suggérant le caractère imprévisible du vieux magicien, est suivie d’une frénétique chevauchée sur sa splendide monture pommelée “Shadowfax” [Robe ombrée].

II. LOTHLORIEN (The Elvenwood) [La Forêt des Elfes]
La deuxième partie est une impression musicale de Lothórien, la forêt des elfes, avec ses magnifiques arbres, plantes et oiseaux exotiques, exprimée à travers les solos des bois. La rencontre de Frodon le hobbit et de dame Galadriel est illustrée par un charmant Allegretto ; dans le Miroir de Galadriel, une source argentée dans la forêt, Frodo a trois visions prémonitoires, dont la dernière, un œil maléfique géant, le bouleverse tout particulièrement.

III. GOLLUM (Sméagol)
La troisième partie décrit la monstre Gollum, une créature visqueuse et farouche, suggéré par le saxophone soprano. Il murmure et parle tout seul, siffle, zézaye, gémit et ricane, il est tantôt misérable, tantôt venimeux, toujours en fuite et toujours à la recherche de son bien le plus précieux, l’Anneau.

IV. JOURNEY IN THE DARK  [Voyage dans les Ténèbres]
La quatrième partie décrit le pénible périple mené par le magicien Gandalf à travers le labyrinthe des galeries des Mines de la Moria. Le lent pas cadencé et l’angoisse sont exprimés par le rythme monotone des instruments graves et de la percussion. Après une poursuite endiablée par des créatures ennemies, les Orks, Gandalf engage un combat avec un monstre hideux, le Balrog, et tombe du haut du pont souterrain de Khazad-Dûm dans un sombre abîme d’une profondeur insondable. Au son d’une morne Marche Funèbre les voyageurs affolés poursuivent leur randonnée à la recherche de la seule sortie des galeries de la Mine, le Porte Orientale de la Moria.

V. HOBBITS
La cinquième partie nous fait découvrir le caractère insoucieux et optimiste des Hobbits au moyen d'une danse populaire : l’hymne suivant respire la détermination et la noblesse du peuple Hobbit. La symphonie ne se termine pas de façon exubérante, mais connaît une conclusion paisible et résignée, tout à fait en accord avec l’esprit symbolique du dernier chapitre “Les ports gris”, dans lequel Frodon et Gandalf s’en vont à bord d’un bateau blanc qui disparaît lentement à l’horizon.